At Vosso-laksen er truet, bekymrer oss alle, og vi som forsker på denne situasjonen, har alle samme mål: Å bringe frem fakta som kan sette oss i stand til å få stammen tilbake til en tilstand der den kan leve uten kultiveringshjelp og helst produsere et høstbart overskudd.

I DN-reportasjen 5. februar opplever vi som forskere ved henholdsvis NMBU (Haugen) og Norce (Barlaup) at vår faglige integritet kritiseres og at det iscenesettes en faglig uenighet mellom forskere som mottar betaling fra henholdsvis oppdrettsaktører og vassdragsregulanter. Vi vil på det sterkeste protestere mot denne iscenesettingen og poengterer at den er en journalistisk konstruksjon. Dette ble poengtert av Haugen da han ble intervjuet 22. januar, hvor han fortalte om faglig samarbeid mellom våre fagmiljøer, og dersom sitatsjekk/gjennomsyn var blitt tilbudt, ville slike konstruksjoner blitt unngått i omtalte DN-reportasje.

Norce og NMBU er begge anerkjente forskningsinstitusjoner som er avhengig av ekstern finansiering for å utføre forskningsoppgaver. I våre kontrakter med eksterne finansieringsaktører fremkommer alltid at forskningen skal være fri for innblanding og at vi står fritt i tolkning av resultatene, samt har rettigheter til hvordan disse skal rapporteres.

Begge forskningsinstitusjonene er involvert i prosjekter som betales av både oppdrettsaktører så vel som regulanter.

Ofte ligger et «forurenser betaler»-prinsipp bak. Gitt denne situasjonen ønsker både NMBU og Norce å uttrykke at vi stiller oss undrende til iscenesettingen fra DN, der vi fremstilles nærmest som kjøpt og betalt av henholdsvis oppdrettsnæringen og vassdragsregulanten. Vi har begge gjensidig respekt for hverandres faglige integritet, uavhengig av hvem som betaler.

Bjørn Barlaup
Bjørn Barlaup

Vi kan være, og er av og til, faglige uenige, men dette er en del av forskningshverdagen og også en viktig del av forskningsprosessen. Gjennom datafangst og faglige diskusjoner får vi økt forståelse av Vosso-laksens trusselfaktorer og prosessene som ligger bak disse. Oppildnende og oppkonstruerte konflikter som hinter om mistillit mellom fagmiljøer fører ikke til noe konstruktivt.

Vi i NMBU og Norce kjenner oss dårlig igjen i denne situasjonen og fokuserer heller på faglig samarbeid og dialog i vårt arbeid for å redde Vosso-laksen.

Thrond O. Haugen
Thrond O. Haugen

Når dette er sagt, betyr det ikke at våre to forskningsmiljøer alltid er enige.

NMBU mener at det foreligger dokumentasjon på økt dødelighet hos smolt som passerer kraftverksutløpet ved Evanger kraftverk (men også i andre deler av vassdraget). Dette fremkommer fra to NMBU-rapporter fra 2015 og 2016. Anbefalingene fra disse rapportene var at undersøkelser rettet mot kraftverkets effekt på gassovermetning, temperatur- og strømforhold burde følges opp.

NMBU anbefalte også et eksperiment med periodevis avstenging og kjøring av Evanger kraftverk under smoltutvandringen, da et slik eksperiment vil kunne dokumentere om kraftverksutløpet utgjør en flaskehals eller ei.

Norce har tatt tak i flere av forslagene, dels basert på egne resultat og dels basert på funn og forslag fra NMBU. I oppfølgende studier har Norce, i samarbeid med Niva, vist at gassovermetningen fra kraftverkutløpet ikke er dødelig for laksesmolten. Videre er det gjennomført detaljerte strøm- og temperaturmålinger i influensområdet til kraftverket.

De siste årene har tre studenter arbeidet med problemstillingen som grunnlag for sine masteroppgaver ved UiB/Norce/NMBU. Den siste masteren fra 2019 testet ut ny merketeknologi for å kartlegge om smolten er mer utsatt for å bli spist av fiskespisende fisk ved kraftverksutløpet enn i nærliggende områder. Nye forsøk skal gjennomføres i 2020 der Norce og NMBU skal samarbeide om forsøksoppsettet for kartlegging av smoltens vandring og overlevelse under varierende kjøringer av kraftverket.

Målet er å fremskaffe viktig dokumentasjon som kan avklare den eventuelle effekten Evanger kraftverk har på Vosso-smolten.

Dette er en tilnærming som vi som forskere er omforent om – uavhengig av hvem som betaler for arbeidet. Vi håper også andre kan omforenes på samme måte slik at energien kan rettes mot aktiviteter som kan være med på å redde Vosso-laksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.