Norge står overfor store utfordringer fremover. Bård Bjerkholt mener de best møtes med gode, generelle rammebetingelser (Dagens Næringsliv 27. august). Det tror vi er utilstrekkelig. Derfor lager vi nå veikart for fremtidens næringsliv.

Bjerkholt er kritisk til NHOs ambisjon om å lage et slikt veikart. Han mener det er laget mange nok veikart, at det ikke er mulig å plukke vinnernæringer, og at næringslivet gjør dette for å få penger fra fellesskapet. Her bommer han.

Eldrebølge, lavere yrkesdeltaking og fallende oljeinntekter utfordrer bærekraften i statsfinansene og velferden. Fremover vil norsk økonomi ha behov for ny verdiskaping og tusenvis av nye jobber som er minst like produktive som dagens. Og med klimautfordringene må disse dessuten være renere enn dagens.

I dag jobber to av tre i Norge i private bedrifter. Det er i bedriftene all handel med omverdenen skjer. Det er her våre naturressurser tas i bruk. Det er her mye av innovasjonsarbeidet og den teknologiske utviklingen foregår. Norske bedrifter har vist at de kan ta mulighetene i bruk og finne løsninger som samfunnet trenger, enten det er snakk om energi, mat, medisiner, klimateknologi, eller annet. De utfordringene Norge står overfor vil bare kunne løses med næringslivet på laget.

Vi er enig med Bjerkholt i at gode, generelle rammevilkår er viktig, og riktig. Men det er ikke nok. Vi er nødt til å utfordre oss selv på hvor Norges fremtidige vekstmuligheter kan ligge. Et slikt arbeid kan hjelpe oss i å vurdere om utdannelsessystemet er riktig dimensjonert, om forskningen er innrettet mot områder der vi kan tenkes å ha relative fortrinn, om vei og bane skal bygges her eller der, og om de generelle virkemidlene vi har i dag, er de riktige. Tilsvarende vil det hjelpe våre medlemsbedrifter i å se og vurdere de mange mulighetene som ligger i hjemme- og eksportmarkedene og tilpasse seg disse.

Kort sagt skal vi vurdere om skuta er riktig rigget for fremtidens seilas.

På oppdrag av NHO har Sintef identifisert 24 mulige verdiskapingseksempler. Selvfølgelig gir ikke disse alene svaret på fremtidens mange muligheter, men de viser at potensialet er der. NHO har igangsatt en rekke studier som skal se nærmere på det betydelige potensialet for verdiskaping som ligger i våre ressurser – både naturgitte og menneskelige.

En forutsetning for at fremtidens jobber skal kunne bidra til fellesskapet er selvfølgelig at de er lønnsomme. Det ville således vært helt meningsløst om veikartarbeidet ble satt i gang for å få mer penger fra staten til noen utvalgte bedrifter eller næringer.

NHOs ønske med dette strategiske arbeidet er å skape størst mulig forståelse og enighet på tvers av de partipolitiske blokkene og skillelinjene om hvordan politikken bør innrettes fremover. Det tror vi vil bidra til mer forutsigbarhet og stabilitet i rammebetingelser for næringslivet, og danne grunnlag for gode samtaler om hvilke jobber vi både kan og må skape i fremtiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.