Skal verden nå netto nullutslipp, må vi fjerne utslippskilder. Det gjelder både i Norge og i resten av verden. Kutt av utslipp fra norsk sokkel ved bruk av elektrifisering er et effektivt klimatiltak, det gir svært store kutt av utslipp og planen er gjennomførbar. I tillegg fremmer det langsiktig ny industriutvikling og nødvendig omstilling.

I fjor la Equinor frem en omfattende plan for å redusere de absolutte klimagassutslippene på norsk sokkel. 40 prosent reduksjon innen 2030, 70 prosent innen 2040 og til nær null i 2050. Andre operatører, leverandører, næringsforeninger og fagbevegelsen deler denne ambisjonen. Stortinget har bedt regjeringen legge frem en plan for en enda raskere reduksjon.

Bjørn Otto Sverdrup
Bjørn Otto Sverdrup

En rekke av de store feltene på norsk sokkel er svært lønnsomme og vil skape mange arbeidsplasser og verdier i mange år fremover. Det er særlig disse feltene vi nå planlegger å elektrifisere.

Tiltakene kan redusere Norges samlede utslipp med rundt ti prosent bare frem mot 2030. Ingen andre tiltak i Norge kan gi så store utslippskutt i samme tidsrom.

Equinor har over mange år jobbet hardt for å redusere energibehovet, og har kuttet flere millioner tonn CO2. Ytterligere kutt krever større sprang, som elektrifisering. Det vil innebære at gassturbiner erstattes, helt eller delvis, med elektriske løsninger. Strømmen vil da bli levert via kabler fra land eller i noen tilfeller med strøm fra havvindparker.

Klimaeffekten er vesentlig. Vår plan er å fjerne de største utslippspunktene i Norge. Så stiller enkelte spørsmål om indirekte effekter gjør at den globale klimaeffekten blir mindre. Hva om gassen vi ikke selv benytter blir solgt og heller brukes av andre?

Innlegg: Strøm til sokkelen er ineffektiv klimapolitikk – og kan vere ei bestilling på tusenvis av nye vindmøller

De som hevder dette, undervurderer tre vesentlige element.

For det første, effektivitet. Gassturbinene som benyttes offshore i dag er – på grunn av design, vekt og bruk – vesentlig mindre effektive enn gassturbiner på land. Alternativ bruk av naturgassen vil gi høyere utnyttelsesgrad enn det vi greier å oppnå på turbinene på sokkelen.

Elektrifisering gir derfor økt energieffektivitet, noe som gir stor klimagevinst. Å erstatte dagens turbiner med noe mer effektive gassturbiner er svært dyrt, og gir kun en svært begrenset klimagevinst.

I tillegg vil gass fra sokkelen fortrenge bruken av kullkraft i det europeiske markedet. Kort sagt: Elektrifisering bidrar til mer effektiv bruk av energi både nasjonalt og internasjonalt, og følgelig bidrar det til utslippsreduksjoner både hjemme og ute.

For det andre EUs kvotemarked. Fjerning av norske utslippskilder vil gjøre at det blir færre utslippskvoter. Det europeiske kvotemarkedet har begynt å virke. Etter innføringen av markedsstabilitetsreserven, inndras overskuddskovoter.

Innlegg: Klimapolitikk handler om å kutte fossil energibruk

Færre kvoter fører til at kvoteprisen øker, og når prisen går opp – går utslippene ned. Elektrifisering bidrar dermed til reduserte utslipp i det europeiske energisystemet.

For det tredje, tidsperspektivet. Dersom gass blir frigjort for eksport på grunn av elektrifisering har det trolig lite å si for volumet av salget av gass i morgen, fordi vi har i dag rikelig med gass å eksportere. Den økte eksporten vil trolig forskyves og utsettes. Det er i seg selv viktig for å redusere de kumulative utslippene.

Regjeringen foreslo nylig at den norske CO2-avgiften skal opp fra i underkant av 600 kroner til opp mot 2000 kroner (inkludert EUs kvotepris) i 2030. Bedrifter vil legge karbonprisen til grunn i sine investeringsanalyser. Prosjekter med høye CO2 utslipp straffes, mens tiltak som kan redusere utslippene kan bidra til lønnsomhet. Miljøinvesteringer kan derfor bli mer lønnsomme.

Mange av prosjektene vi ønsker å gjennomføre har en tiltakskost som er lavere enn CO2 avgiften, og vesentlig lavere enn den varslede økningen i CO2 avgiften. Enkelt sagt: Avgiften virker etter intensjonen.

Innlegg: Å bytte fra gass til strøm gir klimaeffekt

Norske myndigheter har i Klimakur utarbeidet en oversikt over de fleste mulige klimatiltak i Norge – og satt en pris på hver av disse. Tiltakene vi har identifisert skiller seg ut som mer økonomisk attraktive enn de fleste andre, og de monner mye mer.

Den største andelen av utslipp ved olje og gass skjer når folk verden rundt skrur på varmen, kjører bil, flyr, koker mat eller skrur på lampen på hjemmekontoret.

Innlegg: Avgifter og kvotesystem er betre i klimapolitikken enn elektrifisering

Dagens energisystem er ikke bærekraftig, og over tid må andelen fossile energikilder reduseres. Det forutsetter en samfunnsmessig omstilling og det krever at alle jobber først og fremst med å redusere egne utslipp.

Norsk sokkel er godt posisjonert, med lønnsomme felt og en fremtidig produksjonsprofil som gir liten markedsrisiko – og blant de laveste utslippene av noen felt i hele verden. Vi har tatt tak i våre egne utslipp. Og har en konkret og gjennomførbar plan. Jeg håper mange andre gjør det samme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.