Som en stor og langsiktig aksjonær ser vi at dialogen vi har hatt med selskapene om bærekraft over en årrekke, gradvis endrer selskapenes strategi og tilnærming. Forrige uke publiserte vi vår åttende rapport om ansvarlig forvaltning, som gir et innblikk i vårt eierskapsarbeid i 2021.

Nicolai Tangen
Nicolai Tangen (Foto: Fartein Rudjord)

I takt med at selskapene blir mer bevisste på hvordan de påvirker omverdenen, ser vi at de i økende grad definerer sitt formål, på engelsk kjent som «company purpose». Selskapene reflekterer over sin langsiktige strategi og hvordan de bidrar til samfunnet.

Som investor mener vi det er positivt.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho (Foto: Per Ståle Bugjerde)

For at selskapets formål skal være meningsfullt, må det oversettes til kultur, strategi, mål og tiltak. Kun da er et formål mer enn fagre ord.

Vi mener at slike formål på sikt kan lede til økt fortjeneste og et mer bærekraftig selskap. Bærekraft og finansiell avkastning går hånd i hånd. Selskaper som ikke bryr seg om omverdenen, vil kunne oppleve kundeflukt, søksmål og tap av omdømme. Det er åpenbart at dette kan ha finansielle effekter.

Vi påvirker selskapene gjennom dialog og stemmegivning. I 2021 styrket vi våre forventninger til selskapene. For eksempel tydeliggjorde vi at selskapene skal ha en klimaplan med mål om utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen.

Vi publiserte også nye forventninger til hvordan selskapene skal ta hensyn til biologisk mangfold og økosystemer i forretningsdriften. Vi gjennomførte systematisk screening av investeringene mot våre forventninger, og vi fremmet synspunktene våre i 2628 selskapsmøter.

Vi stemte på 11.601 generalforsamlinger. Blant annet stemte vi mot flere lønnspakker enn tidligere år. Vi stemte også for første gang mot utvalgte styremedlemmer som følge av dårlig håndtering av klimarisiko, noe vi regner med å gjøre mer av fremover.

Virker eierskapsarbeidet vårt?

Ja. Gjennom våre 2628 møter med selskapene og annen dialog, er det ingen tvil om at selskapene tar hensyn til våre forventninger. Det har vi særlig sett når det gjelder klimarisiko. I fjor påpekte vi hvordan pandemien fungerte som en akselerator for selskapenes arbeid med klimarisiko. Etter å ha hatt dialog med selskapene om klimarisiko siden vi la frem våre forventninger i 2009, har vi sett en klar bedring i selskapenes rapportering og håndtering av denne risikoen. Denne trenden så vi fortsette i 2021.

Eierskap er samtidig et langsiktig arbeid. Endringer kan ta tid. Da er det positivt at vi også gjennom konkrete målinger fra år til år ser at eierskapsarbeidet gir resultater. Hvert år gjør vi rundt 4000 detaljerte vurderinger av selskapenes styringsstruktur, strategi, risikohåndtering og målsettinger på bærekraft. Vi ser stadig bedre måloppnåelse. Og de selskapene vi har tatt kontakt med, forbedrer seg mer enn resten av selskapene.

Verdien i fondet påvirkes av hvordan selskapene i porteføljen håndterer overgangen til et lavutslippssamfunn, og hvordan de forvalter naturressurser. Klima og natur var derfor sentralt i eierskapsarbeidet i 2021. Vi har lenge hatt klare klimaforventninger.

I fjor høst anbefalte Skancke-utvalget å sette et langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet har investert i. Vi støtter en slik målsetning. Utvalget mente også at eierskapsutøvelse ville være det sentrale virkemiddelet for å håndtere klimarisiko.

Den enkle løsningen for å håndtere fondets klimarisiko, er å selge seg ut av utsatte selskaper. Vi tror ikke dette er den beste løsningen. Vi tror på det å være en aktiv eier. Det er nettopp som eier vi kan påvirke. Det er som eier vi kan måle selskapene år etter år og støtte selskapene i overgangen til et nullutslippssamfunn.

Det betyr ikke at vi skal eie alle selskaper. Vi vil fortsette med å selge oss ut av selskaper som vi mener ikke har en bærekraftig forretningsmodell, og der våre muligheter til å påvirke er minimale. I tillegg begynte vi i fjor med å gjennomgå bærekraftsrisikoen i selskapene før de inngår i vår referanseindeks, slik at vi kan la være å kjøpe selskaper med høy risiko.

I sum mener vi dette gir oss et bedre bilde av bærekraftsrisikoen i vår portefølje, og flere muligheter til å følge opp selskapenes innsats.

I året som kommer vil vi fortsette å styrke vår analysekapasitet og oppfølging av selskapene. Slik skaper vi gode resultater over tid. Og slik bidrar eierskapsarbeidet vårt til verdiskaping for fondet.

Selskaper som ikke bryr seg om omverdenen, vil kunne oppleve kundeflukt, søksmål og tap av omdømme

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.