Trym Riksen antyder i en kronikk i DN 16. juni at Finansdepartementet forsøker å skjule viktige veivalg i forvaltningen av fondet. Det er feil. Referanseindeksen er heller ikke skjult for offentlig innsyn.

Det er betydelig åpenhet om arbeidet med investeringsstrategien for Oljefondet, og vi legger stor vekt på at det skal være slik. Både råd fra Norges Bank og eksterne utredninger er offentlig tilgjengelige. Vi rapporterer årlig til Stortinget om oppnådde resultater og redegjør for aktuelle endringer i strategien. Det bidrar til bred forankring. Sammensetningen av fondets referanseindeks for aksjer er grundig drøftet i flere fondsmeldinger.

Vi stiller oss derfor uforstående til Riksens utsagn om at Finansdepartementets bidrag som byggmester av fondets referanseindeks «knapt er kjent».

Påstandene hans om at departementet holder indeksen «unna offentlig innsyn» og skjuler bidrag til forvaltningsresultater «bak et slør» er forhåpentlig overraskende for alle som har lest fondsmeldingene.

La meg forklare hvorfor: I Riksens innlegg er det den geografiske fordelingen i fondet som er tema. I fondsmeldingen for 2020 evaluerte vi nettopp denne. Vi viser blant annet en vurdering av historisk avkastning og risiko på fondets referanseindeks opp mot alternative indekser, herunder en markedsvektet indeks justert for fri flyt, som Riksen viser til. Også i fondsmeldingen for 2021 ble avkastningen på fondets referanseindeks for aksjer sammenlignet med en slik indeks (s. 26). At referanseindeksen har hatt en høyere andel i Europa, og en tilsvarende lavere andel i Nord-Amerika, kan derfor vanskelig sies å være hemmelig.

Det er heller ikke riktig at indeksen ikke er tilgjengelig. Fordelingen på ulike geografiske regioner er beskrevet i mandatet til Norges Bank. Mandatet er offentlig og kan leses av alle.

Investeringsstrategien for Oljefondet er basert på bred spredning av investeringene for å redusere risiko, høsting av risikopremier og kostnadseffektivitet, og ikke på et bestemt markedssyn for enkeltregioner. Formålet er altså å spre risiko bredt, og er ikke basert på et veddemål om Europa.

Riksens påstand om tap er basert på en beregning av mer/-mindreavkastning fra Norges Bank, som tar utgangspunkt i den markedsvektede indeksen FTSE Global All Cap. Nord-Amerika er overrepresentert i denne indeksen, sett i forhold til regionens andel av den samlede verdien av det globale aksjemarkedet. Det vil alltid finnes indekser med større landkonsentrasjon enn vår som i perioder gir høyere avkastning, men vi tror en bredere sammensetning godt ivaretar hensynet til risikospredning på lang sikt.

Åpenhet er en viktig forutsetning for forankring og bred oppslutning om rammeverket for fondsforvaltningen. Samfunnet endrer seg raskt, og heller ikke åpenhet er en statisk størrelse. Vi jobber derfor kontinuerlig med kommunikasjonen og transparensen rundt Oljefondet, og setter pris på innspill og synspunkter. Samtidig er det viktig for oss å også bidra til økt kunnskap om fondet gjennom å korrigere påstander som er feil og fremstillinger som er direkte misvisende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.