Ved nyttår eide Oljefondet 1,05 prosent av aksjene i Starbucks, til en verdi av over 11 milliarder kroner. Vi er en langsiktig eier i kaffekjeden med den velkjente grønne logoen. Kjeden har mer enn 32.000 kafeer i 80 land.

Carine Smith Ihenacho
Carine Smith Ihenacho
Caroline Eriksen
Caroline Eriksen

De siste årene har Starbucks vært involvert i en rekke kontroverser knyttet til fagorganisering i sine kafeer i USA. Det rapporteres blant annet om at ansatte som har vært involvert i organisering, er blitt sagt opp, om fordeler som bare er gitt til ansatte som ikke er fagorganisert, samt obligatoriske informasjonsmøter om ulempene ved fagforeninger. Den føderale myndigheten som følger opp lover knyttet til fagorganisering i USA, National Labour Relations Board, har fremmet en rekke klager mot Starbucks. Noen av disse er gjenstand for pågående rettssaker.

Som aksjonær i selskapet synes vi ikke dette er greit.

Det framstår også som lite forenlig med Starbucks egne retningslinjer, hvor det står at selskapet skal respektere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og ILOs kjernekonvensjoner.

Organisasjonsfrihet og retten til kollektiv lønnsforhandling er grunnleggende arbeidstakerrettigheter – og menneskerettigheter. Her har vi i Oljefondet klare forventninger som ansvarlig investor. Våre forventninger om menneskerettigheter er basert på internasjonale standarder som ILOs kjernekonvensjoner og de grunnleggende prinsippene og rettighetene i arbeidslivet.

Derfor støtter vi i dag aksjonærforslaget som ber Starbucks rapportere om hvordan selskapet respekterer arbeidstakeres rett til organisering og kollektiv lønnsforhandling. Vi håper dette vil sende et tydelig signal til ledelsen i selskapet. Og at ledelsen tar nødvendige grep.

Respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter er ikke bare ansvarlig forretningspraksis, men også god business – både for selskapene og for oss. Gode relasjoner med arbeidstakere er et godt utgangspunkt for innovasjon, verdiskaping, og vekst over tid. Forskning viser nettopp at mer fornøyde arbeidstakere fører til bedre resultater.

Her står blant annet dialog med arbeidstakere sentralt. Dette er grunnleggende i våre forventninger om forvaltning av humankapital, som vi publiserte i august i fjor.

Starbucks er en stor arbeidsgiver, med mange unge ansatte. Arbeidskonflikter og kontroverser knyttet til organisasjonsfrihet kan utgjøre en vesentlig finansiell risiko for selskaper. Det kan også medføre juridisk og omdømmerisiko, som igjen kan gå ut over selskapenes verdiskaping.

I praksis ser vi at grunnleggende arbeidstakerrettigheter er utfordret i en rekke land. Som en stor og langsiktig eier kan vi påvirke selskapene over tid i retning av våre forventninger. Vi bruker ulike verktøy i eierskapsarbeidet, som dialog med selskapets ledelse og styre. Eller stemmegivning, som i tilfellet med Starbucks i dag.

Oljefondet stemmer på rundt 12.000 generalforsamlinger hvert år, på totalt 120.000 resolusjoner. Mange av disse gjelder valg av styremedlemmer, revisor og avlønning av sjefen.

Vi ser samtidig at antallet aksjonærforslag er økende de siste årene. Disse stemmene kan være viktige signal til selskapene om hva aksjonærene bryr seg om. Det har vært en rekke aksjonærforslag om arbeidstakeres rettigheter de siste årene.

Vi støttet blant annet aksjonærforslag om organisasjonsfrihet og kollektiv lønnsforhandling på generalforsamlingene til Amazon og Tesla i fjor.

For noen dager siden overtok Laxman Narasimhan som ny administrerende direktør i Starbucks. Det kan representere et mulighetsrom for selskapet. Vi som investor har i dag sendt en klar beskjed om at selskapet må respektere grunnleggende arbeidstakerrettigheter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.