Den første er at oljepenger heller enn å skaffe et høyere offentlig forbruk kan finansiere lavere skatter, blant annet for å stimulere til økt arbeidsinnsats. Skattelette er endog forenlig med å redusere ulikheter, avhengig av skattelettenes innretning.

Om hensikten er å øke arbeidsinnsatsen, må en diskusjon om verdiskaping og lønnsinntekt tas i en større bredde enn ved snevert å drøfte skattenivå og oljepengebruk. Det er langt mer enn skattesatser som avgjør inntektsnivået til lønnsmottagere. Blant annet vil fordelingen mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt spille inn, og likeledes arbeidsinntektens fordeling.

Den andre hovedproblemstillingen til Natvik og Holm er i hvilken grad offentlig forbruk og oljepengenes anvendelse er i samsvar med befolkningens preferanser. Påminnelsen er høyaktuell i disse tider, med et stadig sterkere press på å øke offentlige utgifter, og på å bruke av Oljefondet, i takt med at krigsinnsats og innvandring skal finansieres. Vi ser da også rekkevidden av formuleringen til Natvik og Holm: «Ønsker vi å bruke oljepengene på denne måten, eller er det bare blitt sånn?»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.