Regjeringen gir helse og velferd for oppdrettslaksen høyeste prioritet i sin havbruksstrategi. Vi klapper i hendene av begeistring, men en fremoverlent strategi forplikter og må følges opp med klarere mål og handlingsplaner.

«Regjeringens havbruksstrategi – et hav av muligheter» ble nylig lansert. Regjeringens mål én for havbrukspolitikken er å ivareta «god fiskehelse og fiskevelferd». Å lykkes med dette er en forutsetning for andre punkter som bærekraftig produksjon av sjømat, dokumentasjon av mattrygghet, sikre adgang til markedene og være konkurransedyktig, samt hensynet til villfisken.

Veterinærinstituttet er godt fornøyd med prioriteringen. Fiskehelse og fiskevelferd blir en forutsetning for videre vekst i næringen. Dette kan øke forståelsen av biologi og helse som styrende i oppdrett og tydeliggjøre den samfunnsøkonomiske gevinsten som ligger i effektiv sykdomsovervåking og forebyggende helsearbeid.

En skuffelse er det da at målene Nærings- og fiskeridepartementet har for dette arbeidet er vage eller ikke definert. Definerte mål er en forutsetning for å stake ut kursen fremover.

Definerte mål er en forutsetning for å stake ut kursen fremover

Det er positivt at regjeringen vil redusere dødeligheten blant oppdrettslaksen, og vurdere om høy dødelighet i enkeltanlegg skal brukes til å regulere produksjonen. Over 50 millioner laks dør årlig i matfiskanleggene, men registrering av død fisk sier ingenting om dødsårsaken.

Død er kun et endepunkt hvor faktorer som sykdom, mekaniske skader og vannkvalitet spiller inn. Oppmerksomhet om dødsårsaker og målrettede tiltak kan bidra til økt overlevelse og bedre velferd hos oppdrettsfisken. Det settes mål for produksjonsveksten i næringen.

Edgar Brun
Edgar Brun (Foto: Eivind Røhne)

Det burde også være mulig å sette mål for å redusere den nasjonale dødeligheten fra rundt 15 prosent i 2020 til under ti prosent i løpet av fem år.

Ny teknologi gjør det mulig å samle data på en effektiv måte. For å skaffe nødvendige helseoversikter og iverksette målrettede tiltak, må sentrale helsedata samles inn til en nasjonal helsedatabase som gjøres tilgjengelig for forvaltningsstøtte og generell kunnskapsgenerering. Her kunne planen med fordel vært offensiv med klarere mål for å bidra til å sikre realisering av pågående initiativer og tiltak.

Den nye dyrehelseloven som trådte i kraft i EU i april i år, stiller krav om å styrke biosikkerhetsarbeidet. «Regjeringen vurderer økt bruk av soneinndeling som smitteforebyggende tiltak, inkludert endringer i lokalitetsstruktur».

Under koronaen har vi alle blitt kjent med betydningen av avstand og kohorter. Soneinndeling blir noe av det samme. Å lykkes med soneinndeling krever samarbeid mellom myndigheter, næring og kunnskapsstøtte. Det burde ligge en klar melding om at soneinndeling vil bli et viktig tiltak med oppfordring til næring og forskning om å utvikle gode løsninger.

Regjeringen ser behovet for å endre tillatelsessystemet for å ivareta biosikkerhet, helse og velferd. I dag begrenses produksjonen av laksefisk av maksimalt tillatt biomasse.

Det gir ikke incentiver for å ta hensyn til fiskene som individer slik dyrevelferdsloven krever. Et forbud mot å sette ut ny fisk til erstatning for den som dør, vil rette oppmerksomheten mot helsen til de enkelte fiskene og ikke bare mot hvor mange tonn som kan produseres. For å lykkes i helse- og velferdsarbeid må individene stå i sentrum.

Det gir ikke incentiver for å ta hensyn til fiskene som individer slik dyrevelferdsloven krever

Selv om vi kunne ønske at føringene i strategien var klarere, er fokuset på helse og velferd et godt utgangspunkt som alle involverte nå må gripe.

Næring, leverandørindustri, forsknings- og kunnskapsinstitusjoner og direktorater har alle et ansvar for å finne ut hvordan strategien kan bli styrende i enkeltanlegg og for Norge som oppdrettsnasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.