Onsdag 26. mai lanserte LO og NHO, sammen med våre sentrale forbund og landsforeninger, en felles energi- og industripolitisk plattform for Norge. Den er et innspill både til regjeringens stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, og til det viktige arbeidet både bedrifter og myndigheter står overfor i klima- og energiomstillingen.

Vi er avhengig av brede politiske kompromisser i neste stortingsperiode for å lykkes. Den handler om hvordan vi skal nå klimamålene, samtidig som vi sikrer arbeidsplasser innenfor Norges viktigste eksportnæringer.

I etterkant av lanseringen har deler av miljøbevegelsen, SV og MDG hevdet at plattformen tar til orde for økt letevirksomhet på sokkelen og er i strid med IEAs ferske veikart, «Net Zero by 2050». Dette er ikke riktig.

Selv om IEAs veikart kom etter at rapporten vår var ferdigstilt, samsvarer våre løsninger i plattformen godt med det IEA peker på er nødvendig frem mot 2050: Økt behov for fornybar kraftproduksjon, mer elektrifisering, hydrogen og batterier, større innsats på energieffektivisering og CO2-fangst og lagring. Det er det plattformen handler om, ikke letepolitikk. Innholdet, ambisjonene og tiltakene vil flytte verden i den retningen dersom politikerne følger opp.

Plattformen fremmer konkrete ambisjoner og tiltak for å realisere nye grønne næringsmuligheter. Dette gir grunnlag for nye næringer som kan bidra med verdiskaping og arbeidsplasser etter hvert som aktiviteten og inntektene fra olje- og gassvirksomheten går ned, og hvor Norge har store fortrinn.

I tillegg handler den om hva som skal til for å gjennomføre klima- og energiomstillingen og innfri våre klimaforpliktelser i de sektorene som i dag slipper ut mest klimagasser i Norge, herunder transport.

Vi setter tydelige ambisjoner for videreutvikling av prosessindustrien, fornybarnæringen, og eksisterende petroleumsvirksomhet – i tråd med Parisavtalen, Norges klimaforpliktelser og Stortingets anmodning om å halvere utslippene fra petroleumsvirksomheten innen 2030.

Summen av industrielle satsinger som skal sikre jobber og verdiskaping, og grepene som må tas for energi- og klimaomstilling, tilsier at vi vil trenge mye fornybar kraft fremover, og forsterking og utbygging av ny energiinfrastruktur. Ligningen er nødt til å gå opp, og økning i kraftetterspørsel må møtes av nok produksjon og rask utvikling av nett.

Her har vi en utfordring tilbake til miljøbevegelsen, MDG og SV, som må følge opp sine krav til nasjonale klimakutt og utfasing av fossil energibruk med en tilsvarende vilje til å sikre fornybar krafttilgang og tilstrekkelig nettutbygging – i tråd med IEAs veikart.

Norge står ved et veiskille, slik vi gjorde ved starten av vannkraftutbyggingen og innledningen av olje- og gasseventyret. En ny generasjon politikere, næringslivsledere og arbeidstagere må nå ta kloke og riktige valg. Klima og energiomstillingen er i full gang. EU fører an, og USA og Kina kommer etter. Vi kan ikke forholde oss passive til det som skjer i verden rundt oss og hos våre handelspartnere.

Bedrifter og arbeidstagere trenger forutsigbarhet og trygghet. For å lykkes trenger vi samarbeid på tvers, vilje til å tenke helhet og sammenheng, evne til å se mulighetene og gripe dem, mindre polarisering av klima- og energidebatten, og større kompromissvilje.

Vi må snakke mer om det vi skal begynne med, enn om det vi skal slutte med. Først da skaper vi den omstillingen samfunnet og klimaet vårt trenger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.