Endelig gjøres et reelt forsøk på å forenkle merverdiavgiften for reiselivsnæringen. Et forslag til ny momsstruktur er nemlig på høring. Her legges det opp til reduksjon fra fire forskjellige momssatser til én sats – på i verste fall 25 prosent.

Vi mener det viktigste i høringsforslaget er forslaget om forenkling, som vil kunne gi reiselivet et reelt oppsving.

Dagens komplekse momsstruktur med fire satser er en hemsko for verdiskaping og vekst i små og mellomstore reiselivsbedrifter. Det brukes uforholdsmessig mye tid og ressurser på administrasjon, og det hentes inn spesialkompetanse fra konsulenter, advokater og skattespesialister.

I tillegg preges mange av usikkerhet om det de gjør er riktig, siden regelverket er uklart og svar fra skattemyndighetene uteblir.

Mye overlates til skjønn, som følgelig resulterer i ulik regnskapspraksis. Konsekvensen er lite forutsigbarhet og mye forvirring, samt forhindring av automatisering og digitalisering.

Noen dagligdagse eksempler belyser kompleksiteten:

  • Et produkt eller en tjeneste kan tillegges forskjellige momssatser og vurderingen er overlatt til leverandøren. Hundekjøring kan for eksempel vurderes som transport – momssats på 12 prosent – eller som guidet tur – null prosent – eller som «self drive» – momssats på 25 prosent.

Mange bedrifter setter sammen opplevelsespakker, levert fra egen bedrift eller i kombinasjon med andre. Det er ikke sjelden at enkeltaktører sier nei til å utvide sin leveranse ene og alene fordi de da må forholde seg til nye momssatser.

Et eksempel er en kajakkguide som ikke vil besørge bespisning eller transport til gjestene, fordi leveransene faller under ulike satser, og det ansees for komplisert.

  • Eiere av små reiselivsbedrifter fortviler over tiden de bruker på fakturering og bokføring. Et lite reiselivsprodukt inneholder ofte tre-fire forskjellige momskoder, for eksempel mat med momssats på 15 eller 25 prosent, transport null eller 12 prosent, og overnatting 12 prosent. Å lage og bokføre en faktura blir svært tidkrevende. Feil skaper ekstraarbeid, som igjen fører til enorme forsinkelser i kontantstrømmene.

Frykt for å gjøre feil gjør at mange ikke ser annen råd enn å sette vekk hele oppgaven til regnskapsførere, med dertil hørende økte kostnader.

  • Hvis man er reisearrangør – en som pakketerer og videreselger andres produkter og tjenester – er man pliktig å legge moms på eget påslag. Momsen skal ha samme fordeling som de tjenestene som er solgt. Det betyr i praksis at hvis pakken består av tre satser, skal man bruke samme prosentuelle fordeling på eget momspåslag. Når så forskjellige leverandører bruker ulik momssats for samme produkt og en stor del av fakturaene blir feil og må returneres, krediteres og utskrives på ny, blir behovet for forenkling ekstremt tydelig.

Automatisering og digitalisering er tilnærmet umulig. Tid og ressurser som burde vært brukt til produktutvikling og innovasjon, til å være sammen med gjestene og til å selge, svinner hen.

Det er dermed ikke en overdrivelse å si at dagens momssystem hindrer verdiskaping, vekst og lønnsomhet i reiselivet.

Med dette bakteppet hilser vi utvalgets forslag om forenkling velkommen. Vi har rett og slett ikke råd til å la byråkratiske strukturer fortsette å hindre positiv utvikling i en hel bransje.

Når forenklingsforslaget nå endelig ligger på bordet, er det likevel mer enn skuffende at innstillingen er en flat sats på 25 prosent. Det virker nesten som om utvalget gikk for den enkleste løsningen og så seg blind på merinntekten til staten, nesten 30 milliarder kroner.

En flat sats på 25 prosent vil uten tvil slå bena under mange arbeidsplasser. Opplevelser vil øke voldsomt i pris og for kunden gi en ekstrem prisøkning. Reiselivsbransjen er en lavmarginbransje og den er menneskeintensiv.

De fleste bedrifter er små, gjerne i distriktet, og er ofte tilleggsnæring. Dette vil definitivt sette disse bedriftene – som lever i et tøft konkurranseutsatt marked – i stor fare.

Forenkling og et tydelig regelverk bør være hovedmålet i en ny momsstruktur, sammen med en tilnærmet nulleffekt, altså heve noen satser og redusere andre.

Man behøver ikke gå til ytterligheten av én flat sats for å skape forenkling. Næringen kan leve godt med to satser.

Vi velger å tro at regjering og storting er klok nok til å ha to tanker i hodet samtidig: både si ja til den grunnleggende forenklingen som ligger i forslaget, men samtidig kreve en grundigere utredning og moderering av selve satsforslaget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.