En fundamental svakhet med dagens formuesskatt på aksjer er at skattebelastningen for et selskaps aksjonærer ikke er den samme. Formuesskatten belastes private eiere bosatt i Norge. Formuesskatt betales ikke av eiere bosatt utenfor Norge.

Dermed får utenlandske eiere av norske selskaper en betydelig fordel sammenlignet med eiere bosatt i Norge.

Einar Harboe
Einar Harboe

Mens myndighetene i andre land er opptatt av å sikre egne borgeres interesser, hindrer norske myndigheter at norske eiere kan konkurrere på like fot med utenlandske eiere.

En løsning på ovenstående utfordring er å flytte plikten til å betale formuesskatt fra eierne til selskapet. Da er aksjonærene likestilt, uavhengig av deres bosted, og diskrimineringen av eiere bosatt i Norge opphører.

Den løsningen løser også en annen utfordring: Selskapet kan betale formuesskatten uavhengig av hvorvidt det er mulig etter aksjelovens bestemmelser å dele ut utbytte.

Kjedebeskatning er en utfordring i selskapsbeskatningen – den kan håndteres ved at aksjer eid av et selskap ikke inngår i det sistnevnte selskaps formuesskattepliktige formue.

Formuesbeskatning av selskaper hjemmehørende i Norge kan innføres uten hinder av eksisterende skatteavtaler med andre land. En endring som skissert kan ikke ses å innebære noen diskriminering av utenlandske eiere.

Hvorvidt formuesskatten skal betales av et selskap eller av dets eiere, er ikke et spørsmål om omfanget av den skatt som skal betales. For den saks skyld vil en overgang fra formuesbeskatning av aksjonærer til formuesbeskatning av selskaper kunne gjennomføres slik at formuesskatten i hvert fall ikke reduseres.

For å unngå misforståelser om effekten av at formuesskatten betales av selskapet og ikke av aksjonærene, kan opplysningene i skattelistene om aksjonærers betaling av skatt suppleres med den skatt som er betalt av selskapet og som aksjonærene dermed reelt sett er belastet.

Naturligvis vil den skisserte omlegging av formuesskatteplikten for aksjonærer og selskaper skape fortolkningsspørsmål som ikke er berørt ovenfor. Men omleggingen vil hindre at norske eiere diskrimineres i forhold til utenlandske eiere av norske selskaper – det er svært viktig i en tid der lave renter fører til kunstig høye verdier på selskaper uten at selskapenes inntekter øker i takt med økningen av beregnede formuesverdier.

Selskapet kan betale formuesskatten uavhengig av hvorvidt det er mulig etter aksjelovens bestemmelser å dele ut utbytte

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.