Atle Blomgren og Petter Osmundsen utfordrer SSBs fylkesfordelte nasjonalregnskap i innlegget «Vi undervurderer oljeavhengigheten» i Dagens Næringsliv lørdag 23. mars. De skriver at «SSB på egen hånd har opprettet et nytt fylke, Sokkelen, og plassert tilnærmet hele verdiskapingen innen olje og gass ute i havet».

SSB forholder seg til internasjonale anbefalte metoder når vi beregner nasjonalregnskap, inklusive fordelingen på fylker. I forbindelse med EØS-avtalen ble regional inndeling for Norge satt lik fylker, men med «sokkelen» som «ekstra- territorium», noe SSB også må forholde seg til.

Så gjenstår spørsmålet om hvor stor andel av bnp-bidraget fra petroleumsvirksomheten man skal fordele på landvirksomhet og sokkel. Som beskrevet i innlegget fra Blomgren og Osmundsen beregnes landvirksomhetens bidrag til bnp blant annet med å forutsette en «normalavkastning». SSB har valgt å definere dette som gjennomsnittlig driftsresultatet for en del tjenesteområder som teknisk konsulentvirksomhet, tjenester knyttet til utvinning mv.

Blomgren og Osmundsens alternative beregning av driftsresultatet per sysselsatt ville medført at mange fylker, og spesielt Rogaland, ville kommet ut med høyere verdiskaping enn de gjør med SSBs valg av avkastning.

Vi er enige med Blomgren og Osmundsen at det er liten mening i å rangere fylker etter nivået på bruttoprodukt per sysselsatt og har derfor utvidet fylkesfordelt nasjonalregnskap til også å beskrive realøkonomiske utvikling. Rogaland, som har en stor andel av landbasert petroleumsaktivitet, er blitt hardere rammet av oljeprisfallet i 2014 enn andre fylker og hadde nedgang i samlet verdiskaping både i 2016 og 2017.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.