I eit innlegg i DN 29. oktober peikar Klaus Mohn på ei rekkje dilemma rundt Olje for utvikling (Ofu), eit norsk bistandsprogram som hjelper utviklingsland med å betre forvaltninga av petroleumsressursane sine. Han har rett i at det ikkje skortar på dilemma og utfordringar. Petroleumssektoren har ofte bidrege til makroøkonomisk ustabilitet, større ulikskap og auka korrupsjon. Men det er jo også nettopp dette Ofu søkjer å motverke.

Ofu-programmet har aldri gjeve finansiell støtte til petroleumsprosjekt, men deler norsk forvaltningserfaring og kompetanse. Evalueringar viser at programmet har gjeve gode resultat.

Men i dagens situasjon med nye moglegheiter innan fornybar energi og alvorlege klimautfordringar, er vi einige med Mohn om at det er tida for å tenke nytt. Framskrivingar viser at fornybare energikjelder må erstatte store delar av den fossile energien dersom vi skal nå måla i Parisavtalen.

På oppdrag frå Utanriksdepartementet har Norad føreslått å erstatte Ofu-programmet med eit nytt energiprogram som skal støtte samarbeidsland i overgangen til lågutsleppssamfunn med fornybar energi som grunnlag.

Samtidig vil det vere endå viktigare å avgrense klimagassutslepp frå petroleumsproduksjonen, som bør fasast ut over tid. Noreg står midt i desse utfordringane, og er derfor ein relevant og interessant samarbeidspartnar for andre land. Dette er eit rett tidspunkt for å dreie bistanden mot overgangen frå fossil til fornybar energi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.