Leder i Næringskomiteen Geir Pollestad (Senterpartiet) ber i et innlegg i DN Statkraft tenke mer på hva vi kan gjøre for Norge enn hva Norge kan gjøre for Statkraft. Statkraft er statlig eid, og det er norske politikere som legger rammene for selskapets virksomhet. Siden Pollestad henvender seg til Statkrafts ledelse, vil jeg gjerne fortelle om hvordan Statkraft bidrar til kraftproduksjon og grønn industri i Norge.

Statkrafts norske virksomhet omfatter over 300 vannkraftverk over hele landet. Det er et stort ansvar å forvalte disse naturressursene på en god måte, slik at vi fortsatt kan skape store verdier for vår eier.

Stortinget besluttet i vår å videreføre utbyttemodellen for Statkraft for fem nye år. 85 prosent av overskuddet fra norsk vannkraft skal gå tilbake til staten som utbytte, og den resterende delen av dette overskuddet finansierer oppgraderinger og utvidelser av våre norske vannkraftverk.

Fra all øvrig virksomhet betaler Statkraft 25 prosent utbytte, og resten av fortjenesten brukes til vekst innen fornybar energi. Statkraft er også det største vindkraftselskapet i Norge, og har nettopp ferdigstilt store utbygginger på Fosen. Vi satser i tillegg på havvind, som vi tror vil bli en viktig industri for Norge.

Selv om hovedtyngden av Statkrafts virksomhet ligger i Norge, har vi gjennom 25 år utviklet omfattende aktivitet utenlands. Også utenfor landegrensene er vi Norges klart største fornybarselskap. Som Pollestad påpeker, har Statkraft hatt nedskrivninger, men gevinstene som har vært realisert fra internasjonal aktivitet, er betydelig høyere.

Statkraft har hatt solid avkastning siden vår moderne historie startet for 30 år siden. Pollestad viser til Riksrevisjonens vurdering fra 2019 av Statkrafts lønnsomhet. Konklusjonen fra undersøkelsen er at Statkraft også utenfor norsk vannkraft har hatt en samlet avkastning som møter statens forventning, selv om det har vært variasjoner i porteføljen. Siden den gang har den samlede avkastningen på Statkrafts virksomhet utenfor norsk vannkraft steget, og avkastningen har økt ytterligere. Dette er altså gode, lønnsomme investeringer samlet sett.

Menon har vurdert ringvirkningene av vår aktivitet. Statkraft bidro i 2019 til en samlet norsk verdiskaping på 27 milliarder kroner, og direkte bidrag til staten gjennom utbytte og skatter var på 16,5 milliarder kroner.

Statkraft er også sentral for utvikling av norsk fornybarindustri: Nærmere en fjerdedel av norsk fornybarnæring kan knyttes til Statkraft. I 2019 bidro selskapets aktiviteter – den norske og internasjonale – til 3600 sysselsatte i Norge, hvorav de fleste er knyttet til leverandører. Verden er i gang med en storstilt energiomstilling, og vår aktivitet bidrar til å utvikle norsk fornybarnæring.

Statkraft er i tillegg den største leverandøren av kraft til norsk fastlandsindustri. Vi satser også på grønn næringsutvikling i Norge, som produksjon av biodrivstoff fra norske skogressurser og grønt hydrogen fra Finnmark i nord til Herøya i sør.

Geir Pollestad spør om Statkraft ikke burde oppgradere vannkraftverkene i Norge. Det kan jeg love at vi gjør. Årlig investerer vi nær to milliarder kroner i nordisk vannkraft, det meste i Norge, inkludert Kvilldal kraftverk i Pollestads hjemfylke. Pollestad har rett i at disse investeringene er bra for både klimaet og industrien – i tillegg er de altså kjernen i Statkrafts virksomhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.