Nicolai Tangen vil som sjef for Norges Bank Investment Management (Nbim), Oljefondets forvalter, alltid være i potensielle inhabilitetssituasjoner i kontrakter med eksterne forvaltere. En endret ansettelsesavtale kan ikke regulere bort det. Inhabilitetsreglene vil gjelde ved avslutning, inngåelse og fornyelse av kontrakter med eksterne forvaltere. Hver avtale vil trenge grundig granskning av fakta og rettslige inhabilitetsvurderinger.

Under høringen i finanskomiteen i Stortinget 10. august beskrev Julie Brodtkorb, leder av Representantskapet, eksempler på interessekonflikter som kommer til å oppstå med Tangen som direktør for Oljefondet. På spørsmål fra Hadia Tajik svarte Brodtkorb følgende:

«Julie Brodtkorb: Ja, det kan være interessekonflikter eksempelvis hvis det blir spørsmål om Tangen som leder av Nbim kan inngå avtaler med leverandører som også er leverandører til AKO-systemet. Kan Nbim kjøpe aksjeposter av AKO-systemet? Kan Tangen eksempelvis være med og velge eksterne forvaltere? Nbim bruker mellom 70 og 80 eksterne forvaltere som er direkte konkurrenter av Ako. Så det er noen eksempler.»

I slutten av 2018 forvaltet eksterne forvaltere 389 milliarder kroner, eller 3,9 prosent av Oljefondets midler.

Brodtkorb beskriver flere situasjoner som er særlig aktuelle: utvelgelse av eksterne forvaltere og inngåelse av avtaler med leverandører av finanstjenester. Disse problemene som Brodtkorb og representantskapet peker på reiser forvaltningsrettslige problemer.

En er inhabil «når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet» (forvaltningsloven § 6 annet ledd). Inhabilitet handler ikke om å mistro Tangen. Vurderingen er om relasjonen mellom Tangen og en ekstern forvalter er egnet for allmennheten til å rokke ved tilliten til at det tas upartiske avgjørelser. Selv om Tangen er 100 prosent stringent selv, kan hans vennskap eller tidligere konkurranseforhold være egnet til å svekke tilliten til upartiskheten.

Kjennskap, vennskap og rivalisering mellom Tangen og andre vil det være vanskelig å få full oversikt over. Hver eneste gang Nbim skal vurdere en ekstern forvalter, vil det måtte gjøres faktiske og rettslige vurderinger av om det foreligger «særegne forhold». Prinsipielt sett vil inhabilitet måtte vurderes hver gang fondet skal inngå, endre, avslutte eller forlenge en avtale om ekstern forvaltning, og alle hans avgjørelser vil stå i fare for å omfattes av inhabilitet.

Morten Walløe Tvedt
Morten Walløe Tvedt (Foto: Privat)

Noen vil kanskje tenk at noen andre i Oljefondet kan velge eksterne forvaltere. Systemet i forvaltningsloven § 6 er at hvis lederen av et organ er inhabil er alle i organet også inhabile. Det betyr at når Tangen er inhabil, kan ingen underordnet i Nbim overta beslutningen.

Dette er andre inhabilitetsproblemer enn de som handler om forvaltningen av Tangens egne investeringer i Ako eller hans egen formue. Julie Brodtkorb viste til nettopp denne typen av forvaltningsrettslige problemer i høringen på Stortinget. Disse konfliktene kan ikke løses ved en endring av hans eierskapsstrukturer eller i ansettelsesavtalen.

Til nå har vi ikke sett noen redegjørelse fra hverken Tangen eller Norges Bank om hvordan disse inhabilitetsproblemene er tenkt løst. I det eksisterende avtaleverket som er på plass mellom Tangen og Norges Bank er det erklæringer og avtaler som ikke er offentlige. Med dette bakteppet er det vanskelig å se for seg hvordan det skal skapes full åpenhet om enhver relasjon Tangen har til mulige eksterne forvaltere. Rettslig sett vil disse vurderingene bli vanskelige siden det ikke finnes uttømmende «kundelister» mellom bekjente i finansmiljøet. Hvordan skal Norges Bank, Finansdepartementet eller Stortinget sikre at Oljefondet ikke bryter norsk lov med Tangen som direktør?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.