I kjølvannet av koronapandemien har debatten om taxfree-ordningen igjen skutt fart. Sist ute er Pedersen-utvalget, som i NOU 2021:4 foreslår å avvikle taxfree-ordningen. DN slutter seg helhjertet til dette forslaget på lederplass 26. mars. Men hva er egentlig «taxfree-ordningen», og hva vil konsekvensene være ved å «avvikle» den?

Det er en blanding av praktiske hensyn, avtalemessige forpliktelser og politiske vurderinger som ligger til grunn for dagens regime.

Tolletaten håndterer dette regelverket på grensen daglig, og vi ønsker å belyse noen sentrale hensyn som ikke har vært like tydelig fremme i debatten.

Det er flere elementer i det som med et samlebegrep kan kalles taxfree-ordningen. De fleste tenker nok umiddelbart på innreisekvotene for alkohol og tobakk, og kanskje også verdigrensene for hva privatpersoner kan ta med seg inn i landet. Det skilles mellom EØS-land og andre land, samt oppholdets varighet.

Videre har vi ordningene som hjemler taxfree-salg på flyplasser ved avreise og ankomst, med til dels ulik historikk og begrunnelse, og vi har taxfree-salg på fly og ferger.

Kjernen i debatten synes å være toll- og avgiftsmessig behandling av varer ved privatreisendes ankomst. Grovt forklart er dagens bestemmelser:

  • Du kan ta med deg varer avgiftsfritt til eget bruk for opptil 6000 kroner.
  • For alkohol- og tobakksvarer er det i tillegg mengdebegrensninger («kvoten») innenfor verdigrensen.
  • Det skilles ikke mellom varer kjøpt avgiftsfritt eller beskattet i utlandet dersom oppholdet er over 24 timer.
  • Er utenlandsoppholdet under 24 timer er verdigrensen 3000 kroner, og alkohol- og tobakkskvotene gjelder i slike tilfeller kun hvis varene er kjøpt beskattet i et EØS-land.

Disse unntaksbestemmelsene for reisegods er beskrevet i det norske tollregelverket og også knyttet til internasjonale og nordiske avtaler.

Å «fjerne taxfree-ordningen» kan forstås som å fjerne både verdigrensene og kvotene. Det ville bety at alle varer du har kjøpt i utlandet må fortolles ved ankomst – uansett. Også solkremen, de nye joggeskoene, den åpnede sigarettpakken og vinflasken du ikke fikk drukket opp på hotellrommet.

For mange ville nok et slikt altomfattende fortollingskrav være vanskelig å akseptere, og også kunne føre til betydelige administrative kostnader både for de reisende og Tolletaten.

Tolletatens Kvoteapp gjør slik fortolling enklere enn før, men vi må fortsatt regne med at mange ikke benytter appen og i stedet fortoller manuelt i tollekspedisjonen.

Det er heller ikke realistisk at alle utlendinger som kommer til Norge laster ned og benytter Kvoteapp-en.

Fjerning av kvotene ville i tillegg bryte med Norges internasjonale forpliktelser. For eksempel sluttet Norge i 1962 seg til «Konvensjon om tollettelser for turister», som i art. 3 forplikter partene til å tillate avgiftsfri innførsel av minst 200 sigaretter, én flaske vin og 0,25 liter brennevin.

I debatten vises det iblant til at taxfree-ordningen er fjernet i EU. Det er en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Det er riktig at det ved reise mellom EU-land ikke er taxfree. Til gjengjeld er kvotene store for hva EU-borgere kan ta med til personlig bruk av beskattede varer fra et EU-land til et annet, altså typisk grensehandel. Veiledende minimumsgrenser er for eksempel 90 liter vin og 800 sigaretter.

Samtidig har EU fortsatt taxfreesalg ved avreise til land utenfor EU, og EU har også taxfreekvoter ved ankomst fra ikke-EU-land – som Norge.

EU har fortsatt taxfreesalg ved avreise til land utenfor EU, og EU har også taxfreekvoter ved ankomst fra ikke-EU-land – som Norge

Det er et stort rom for ulike utforminger av taxfree-ordningen – stramme eller rause. Tolletaten mener likevel det er formelle og praktiske grunner for å bevare noe av dagens tollfritaksbestemmelser for reisegods, for å opprettholde et ubyråkratisk, velfungerende og forholdsvis allment akseptert regelverk om innførsel av reisegods.

Rådet blir at debatten bør dreies fra å fjerne eller ikke fjerne taxfree-ordningen, til å drøfte størrelse på kvoter og verdigrenser, samt hvilke typer taxfree-utsalg man vil tillate.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.