Ja, sykefraværet er for høyt. Og noen forslag til justeringer i sykelønnsordningen er uprøvd, slik DNs kommentator Anita Hoemsnes skriver 12. september. Sykefravær, og særlig langtidssykefraværet, gir store kostnader for samfunnet, bedriftene og den enkelte. Langtidssykefraværet øker sjansen for varig frafall fra arbeidsmarkedet, tapt produksjon for arbeidsgiverne og tapt inntekt og livsglede for den som er syk. Og utgjør størstedelen av det samlede sykefraværet.

Derfor var dette også et tema som vi brukte mye tid på å diskutere i Sysselsettingsutvalget.

Ett av forslagene flertallet i Utvalget gikk inn for å vurdere nærmere, var en alternativ finansieringsmodell for sykelønn. Her vil arbeidsgivers finansieringsansvar delvis forskyves til langtidsfravær, samtidig som arbeidsgiver betaler mindre for korttidsfraværet. Bakgrunnen for forslaget er at arbeidsgivers kostnader ved langtidsfravær et er lavere enn de samfunnsøkonomiske kostnadene for sykefraværet. En omlegging av arbeidsgivers finansieringsansvar vil kunne styrke incentivene til bedre oppfølging og tilrettelegging for å motvirke frafall fra arbeidslivet.

En slik endring i sykelønnsmodellen må imidlertid kombineres med andre tiltak, som synliggjøring og forsterking av sykmeldtes medvirkningsplikt og tiltak for å styrke samspillet mellom arbeidstager, arbeidsgiver, legene og Nav i sykefraværsoppfølgingen.

NHO er nysgjerrige på å utrede en slik modell, som kan gi mer kunnskap om hvorvidt en alternativ finansieringsmodell vil bidra til lavere sykefravær og mer inkludering. Det er imidlertid viktig at arbeidsgivere ikke betaler mer for sykefraværet enn de gjør i dag. I dag betaler arbeidsgivere allerede 35–40 prosent av de totale fraværsdagene som dekkes av sykepengeordningen, noe som står i forhold til det arbeidsrelaterte fraværet.

Mulige effekter av modellen på små bedrifter og utsatte grupper i arbeidsgrupper i arbeidslivet må også utredes nærmere.

Arbeidet for å redusere sykefraværet er et felles ansvar for myndighetene og partene. Vi må tørre å diskutere ulike modeller.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.