Da PBL fikk gjennomslag for å stanse kuttet tilskuddsordningen til private barnehager, var det fordi vi hadde gode argumenter og fikk grundig synliggjort at forslaget ikke bygget på en helhetlig kunnskap om finansieringen av sektoren.

regjeringen og Frp ble i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet enige om å reversere et foreslått kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager. Samtidig ble de enige om å sette ned et utvalg som skal utrede finansieringen av private barnehager.

Begge delene har åpenbart falt Gøril Bjerkan tungt for brystet. Slik jeg tolker henne, er det ekstra ille at PBL skal inngå i det nevnte utvalget. I en kronikk i DN tirsdag hopper hun bukk over realitetene i saken og sammenligner oss med Norges Bondelag, som hvert år forhandler med staten om rammevilkårene for landbruket.

Der bommer hun.

Anne Lindboe
Anne Lindboe

For det første handler dette ikke om hvor mye en barnehageplass skal koste fellesskapet, det avgjøres per definisjon av kostnadsnivået i kommunale barnehager. Derimot handler dette om hvordan den lovfestede likeverdige behandlingen av private og kommunale barnehager skal ivaretas. Dette for at alle barn kan få et barnehagetilbud av høy kvalitet og man unngår å legge ned mange gode barnehager som foreldrene vil ha og barna er glade i.

For det andre bør ingen være rystet over at organisasjonene i arbeids- og næringslivet er involvert i politiske prosesser som har stor betydning for en aktuell sektors fremtid. Det bidrar til økt legitimitet og ofte bedre beslutninger til samfunnets beste.

Når flertallet på Stortinget har vedtatt å sette ned et utvalg som skal utrede finansieringen av private barnehager, er det derfor ikke unaturlig at PBL og KS er med. Sammen har vi stor kunnskap om sektoren, og sammen kan vi bidra med oppdaterte, relevante og etterprøvbare tall som vil kunne være en viktig del av et beslutningsgrunnlag.

At Gøril Bjerkan, som selv er ansatt som rådgiver i LO, ikke synes å anerkjenne organisasjonenes rolle i politiske prosesser, er litt påfallende. Dette er en del av den norske modellen som hennes arbeidsgiver ellers applauderer og nyter godt av.

Nå skal det også nevnes at LO selv deltok i høringen om statsbudsjettet – og på den måten forsøkte å påvirke beslutningstagerne. Der ga organisasjonen klart uttrykk for at pensjonskuttet burde gjennomføres. Samtidig sto LOs største forbund Fagforbundet, sammen med de andre arbeidstagerorganisasjonene i sektoren, på PBLs side i spørsmålet.

I kronikken forsøker Bjerkan å problematisere kostnadene det offentlige har ved å bruke private barnehager. Blant annet akker hun seg over at det offentlige må bruke administrative ressurser på å «stå i tvister med de private om korrekt lovforståelse».

Her fremstiller Bjerkan det nærmest som en utilbørlig byrde for kommunene å måtte forholde seg til gjeldende lov- og regelverk.

Hvert år avdekker PBLs økonomer feil i tilskuddsberegningene til private barnehager i omtrent halvparten av kommunene. Og gjennom å påpeke disse feilene, sørget vi i 2019 og 2020 for at nærmere 190 millioner kroner ble tilført barnehagesektoren, som kommunene feilaktig hadde holdt utenfor. Uten PBLs tilskuddskontroll ville disse pengene ikke kommet barna i barnehagene til gode.

Jeg legger ikke skjul på at slike og andre prosesser som PBL er involvert i har en kostnad. Men det er uansett ingen grunn til å tro at kommunene ville spart penger hvis alternativet var å ikke ha private barnehager. Tvert imot.

Tall fra Agenda Kaupang viser at innslaget av private barnehager hvert år sparer kommunene for mer enn to milliarder kroner i året, sammenlignet med om kommunene hadde drevet alle barnehagene selv.

Private barnehager kan, for en lavere pris for samfunnet, vise til like god bemanning, lavere sykefravær, konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, et stort mangfold og litt mer fornøyde foreldre. En naturlig konklusjon er derfor at de private barnehagene gir mer velferd for skattepengene.

Barnehageforliket har vært en suksess som vi bør dyrke og utvikle videre – ikke bryte ned grunnlaget for.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.