Ved å ta oss bedre tid kan vi lære mer om kjente og potensielt ukjente konfliktområder. En treg utbygging gjør at vi også kan spare fellesskapet fra å subsidiere ulønnsomme prosjekter og at vi kan dra nytte av fall i produksjonskostnader som følger av at teknologien modnes i andre land.

Andreas Skulstad
Andreas Skulstad

Som for havvind i dag, var det for 10–15 år siden nærmest tverrpolitisk enighet om at det måtte være en rask utbygging av vindkraft på land. Fra politisk hold ble det presset på for at NVE skulle gi konsesjoner, og det ble laget subsidieordninger. Resultatet ble stor folkelig og politisk motstand og at det i dag nesten ikke bygges ut ny vindkraft på land.

Nå når partiene overbyr hverandre i vindkraftsatsningen til havs, kan det oppleves som at de er på vei til å gjenta de samme feilene som de gjorde i vindkraftsatsningen på land.

Noe som ikke ble tatt særlig hensyn til i vindkraftsatsningen på land, var de eksterne virkningene for miljø og naboer. Vindkraft på land medfører store arealbeslag og medfører tap av habitat for dyreliv og ødeleggelse på flora. Mange av vindkraftutbyggingene skjedde i uberørt natur hvor på den ene siden vindressursene var størst, men på den andre siden miljøødeleggelsene også var store.

En større diskusjon tidligere om hvor store miljøvirkninger vi er villig til å akseptere, kunne ført til andre mer skånsomme utbygginger.

Det kan oppstå negative eksterne virkninger fra havvind også. Fiskerinæringen har uttalt at områder som bygges med havvind ødelegges som fiskefelt. Havforskningsinstituttet uttaler at vi vet for lite om hvilke konsekvenser havvind har for fisken og økosystemet i et område. Dette taler for en rolig utbygging sammen med forskningsprogrammer for å evaluere de eksterne virkningene.

I økonomifaget kalles verdiene fra å utsette irreversible beslutninger for opsjonsverdier. Hvis vi venter med utbygging kan vi få ny informasjon som gjør at vi veier kostnader og nytte av utbygging på an annen måte enn før, og at vi dermed tar andre valg om hvor mye utbygging vi ønsker og hvor vi ønsker at utbygging skal skje rent geografisk.

Det ligger altså verdier i å vente, både knyttet til alternativ bruk av områdene, og fra muligheten til å ta bedre beslutninger som følger av bedre informasjon.

En annen lærdom vi kan trekke fra utbyggingen av vindkraft på land, og andre teknologier for øvrig, er at produksjonskostnadene faller når teknologien modnes. På begynnelsen av 2010-tallet var produksjonskostnaden for landbasert vindkraft så høy at vindkraftutbygginger ikke var lønnsomme uten subsidier. I dag er vindkraft på land den klart mest bedriftsøkonomisk lønnsomme teknologien. NVE venter at vi vil se store kostnadsfall også for havbasert vindkraft i fremtiden.

Forventningene om lavere kostnader og høyere kraftpriser i fremtiden, gjør at ventet lønnsomhet bedrer seg fremover i tid. For å sikre at fellesskapets ressurser forvaltes på en best mulig måte, burde innføring av havvind i den norske energimiksen basere seg på et samfunnsøkonomisk lønnsomhetsprinsipp uten offentlige subsidier. I de prosjektene som blir gjennomført nå spiller offentlige subsidier en viktig rolle. Dette er penger som kunne blitt brukt til andre viktige formål.

Alt i alt er det mye som taler for en roligere utbyggingstakt av vindkraft til havs enn det det nå legges opp til. Både hensynet til eksterne virkninger, bedre beslutningsgrunnlag i fremtiden og forventninger om kostnadsfall over tid, taler for en roligere og mer kontrollert utbygging der det også innhentes kunnskap.

Hvis vi venter og finner ut at lønnsomheten ved havvind har økt, har vi tjent penger ved å vente med utbyggingen. Hvis vi derimot lærer at de eksterne kostnadene er så høye at utbygging koster mer enn det smaker, kan vi la være å bygge ut, og har dermed spart penger. Uansett lønner det seg å vente.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.