Dagens Næringsliv har 29. april en tankevekkende lederartikkel om norsk vindmølleindustri. Hovedtesen i artikkelen er at vindkraftutbyggerne slipper å betale for den naturødeleggelsen som utbyggingen medfører, og at incentivordningene for utbygging er for sterke.

Dette er treffende observasjoner. Men situasjonen er enda litt verre: Det er ikke bare norsk natur som blir skadelidende gjennom vindkraftutbyggingen. Også økonomiske interesser som ikke nyter ekspropriasjonsrettslig vern, blir regelmessig oversett i NVEs konsesjonsbehandling.

Et eksempel fra et planlagt prosjekt på Sørlandet illustrerer dette.

En næringsdrivende har investert cirka ti millioner kroner i turistutvikling, før vindkraftplanene ble lansert. Etter at NVE har tildelt konsesjon, blir disse investeringene verdiløse, fordi utsikt og støyforhold blir ødelagt. I NVEs konsesjonsvurdering er det ikke spor av at denne type interesser er vektlagt i avveiningen av om konsesjonen skal gis eller ei. Dette tapet må ikke utbyggeren erstatte.

Manglende vurderinger henger også sammen med et annet forhold, nemlig at konsesjonen tildeles på et ganske tidlig stadium i planleggingsprosessen. Det medfører at det gis konsesjon (og ekspropriasjonstillatelse) uten at NVE (eller OED) i detalj kjenner til hvor store inngrepene blir og hvilke interesser som blir skadelidende.

En standard ekspropriasjonstillatelse omfatter således alt som er «nødvendig» for å gjennomføre en konsesjon, noe som realiteten er en ren fullmaktsbestemmelse til utbyggingsselskapet. Slike vage og upresise ekspropriasjonsvedtak er tvilsomme rettslig sett. Men i denne sammenheng er poenget at vedtaket treffes før det i detalj er klarlagt hvor store inngrepene blir og hvem som konkret rammes.

Det er et tankekors at det norske samfunn og norske private interesser i vindkraftsaker avstår store materielle og immaterielle verdier til fordel for en kraftproduksjon som ikke benyttes i Norge, og hvor verdiskapingen i vesentlig grad skjer i favør av internasjonale konsern.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.