– Norge er blant landene i Europa som tar har tatt imot flest asylsøkere når vi ser antallet opp mot antall innbyggere. Det har gitt oss store utfordringer når det gjelder saksbehandlingen og ikke minst når det gjelder integrering, sa Listhaug da hun presenterte regjeringens forslag til innstramminger i norsk asyl- og innvandringspolitikk på en pressekonferanse tirsdag.

Hun poengterte at vi i år har tatt imot rundt tre ganger så mange asylsøkere som året før, og at det neste år er anslått å komme mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere over landets grenser.

– Er vi noe i nærheten av det siste tallet, kan det få voldsomme konsekvenser for vårt velferdssamfunn. Derfor er det behov for innstramminger, sa hun.

Bortvisning på grensen, strengere krav til oppholdstillatelse og kutt i fri rettshjelp kan bli en realitet for flyktninger til Norge dersom forslagene fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får det som hun vil.

Tirsdag presenterte hun 18 konkrete forslag som foreslår 40 endringer i lover og forskrifter for asyl- og innvandringspolitikken.

Et av tiltakene innebærer å innføre krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og det åpnes for at familiegjenforening skjer i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.

Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år. Det skal da bli tatt en ny vurdering om de fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på annet grunnlag.

Begrenser visumfrihet

Listhaug foreslår å begrense visumfriheten for asylsøkere. Det innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.

Asylsøknader kan avslås hvis søkeren ikke kan avklare egen identitet, eller unnlater å fremskaffe reisedokumenter når det har hindret retur, eller at beskyttelsesbehovet skyldes søkernes egne handlinger etter at søkeren forlot hjemlandet, og at hovedformålet med disse handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse.

Oppholdstillatelse bør ikke opprettholdes når behovet for beskyttelse faller bort, heter det i høringsnotatet. Dersom beskyttelsesbehovet faller bort før fem år er gått, vil utlendingen ikke ha krav på permanent oppholdstillatelse.

Vil begrense rettigheter

Listhaug ønsker også å fjerne det såkalte utvidede flyktningbegrepet, som ble innført i utlendingsloven i 2008 og innebærer at personer får status som flyktninger selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen. Dermed nektes flere en rekke rettigheter i folketrygden, som for eksempel pensjon og overgangsstønad.

Klagefristen for asylsøknader reduseres fra tre til en uke, dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) mener asylsøkeren ikke fyller vilkår for beskyttelse eller vern mot retur. Departementet foreslår også å fjerne retten til fri rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven.

Testes for permanent opphold

Departementet ønsker å utvide introduksjonsprogrammet for flyktninger til å gjelde personer mellom 55 og 67 år. En asylsøker må avlegge avsluttende prøver i norsk språk og samfunn for å få rett til permanent opphold.

Departementet foreslår å innføre en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet. Den midlertidige oppholdstillatelsen gir ikke rett til permanent opphold, og gir heller ikke grunnlag for familiegjenforening.

Regjeringen vil selv fortløpende legge fram ytterligere skjerpelser som ikke krever lovbehandling, etter det NTB får opplyst.

Høringsfristen er satt til seks uker, og fra regjeringens side er det en klar forventning om at Stortinget ferdigbehandler saken innen påske.

Les portrettet av Sylvi Listhaug i DN Magasinet (DN+) HER

Les også: Listhaug vil stramme inn for permanent opphold
Oljeprisene opp etter kraftig fall
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DN Tv: Her er en premium-suv uten premium prislapp
Her er en premium-suv uten premium prislapp
Storsuv-en Kia Sportage gir deg faktisk mye bil for pengene.
01:56
Publisert: