Oslo tingrett er enig med Økokrim i at Intex forhandlinger med det kinesiske entreprenørselskapet MCC8 utgjorde innsideinformasjon senest 23. desember 2011. Dermed skulle gruveselskapet ha ført innsideliste. Det vil si lister med navn og dato for når personer får tilgang til innsideinformasjon.

”Etter rettens syn må overtredelsen anses som grov. Retten viser til at Intex over tid helt unnlot å føre innsideliste”, skriver tingrettsdommer Tone Haave.

Retten fastslår at et ”stort antall personer skulle ha stått på listen” og idømmer Intex en bot på 400.000 kroner.

- Vi skal først studere Tingrettens begrunnelse grundig, og bruke den tiden vi trenger sammen med vår juridiske rådgiver før vi kommenterer ankespørsmålet, skriver Henno Grennes, administrerende direktør i Intex i en e-post til dn.

Manglet kunnskap

Dn har tidligere skrevet at Intex inngikk en intensjonsavtale med det kinesiske selskapet MCC8 om utvikling av selskapets nikkelprosjekt på Mindoro før børsåpning 5. januar 2012.

Et år senere besluttet Oslo Børs å ilegge Intex en børsbot på 420.000 kroner for brudd på plikten til å melde fra om innsideinformasjon. Selskapet klaget, men selskapet ble senere frifunnet av Børsklagenemnden.

Økokrim ila videre Intex en bot på 400.000 kroner for manglende listeføring (se faktaboks).

Retten legger i den ferske dommen til grunn at selskapet kunne ha forebygget overtredelsen ved å ha mer fokus på hva som er innsideinformasjon og børsnoterte selskapers plikter.

”Verken styret etter administrerende direktør har etter rettens syn hatt tilstrekkelig bevissthet eller kunnskap om dette”, heter det i dommen.

Enige om hovedpunkter

”Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at det på dette tidspunktet var rimelig grunn til å vente signeringen av MOU (red. anm intensjonsavtalen) mellom Intex og MCC8 og at opplysningene var tilstrekkelig spesifikke”, heter det i tingrettsdommen.

Dette begrunner tingrettsdommer Haave med bakgrunn i flere forhold:

*Den innledende fasen i forhandlingene var over på dette tidspunktet.

*Skriftlig utkast til MOU ble oversendt på e-post fra MCC8 til  tidligere styreleder Jan Vestrum 22. desember 2011.

*Partene hadde klarlagt at det var grunnlag for å bli enige og de var allerede enige om hovedpunktene i MOUen.

*Partene var enig om signeringstidspunkt.

*Det forelå en plan for oppholdet i Kina 23. desember 2011.

Ser bort frå Vestrum

Retten vektlegger også flere e-poster fra Vestrum. Blant annet skriver han til styremedlem Finn Haadem 23. desember 2011:

”Se mail fra MCC8 som kom inn i dag. De er hissige på å komme i gang og det er faktisk overraskende. MOUn er ikke klar, men vi er nærme. Vel så viktig for oss er pressemeldingen”.

Retten fastslår at  Vestrum ”hadde best forutsetninger for å vurdere hvor nære partene var i forhandlingene".

”Etter bevisførselen legger retten til grunn at Vestrum vurderte sannsyneligheten for at MOU skulle signeres som stor”, heter det i dommen.

Retten oppfatter Vestrums forklaring i retten dit at han ikke mente det han skrev i de overnevnte e-postene, og oppfatter ham nå som om han mener det ikke var realistisk å  signere en MOU før den faktisk ble signert 4. januar 2012.

”Under henvisning til bevisførselen finner retten å kunne se bort fra forklaringen hans på dette punktet”, skriver Haave.

Retten påpeker videre at  ledende ansatte i selskapet var kjent med at selskapet ikke hadde opprettet innsidelister, og skriver at Vestrum ”handlet forsettelig”.

-Åpenbart feil

Tidligere styreleder i Intex, Jan Vestrum, kaller tingrettsdommen ”åpenbart feil og med en eksepsjonelt selektiv referanseutvalg”.

-Staten via Finansdepartementet utnevner Børsklagenemda. Medlemmene skal være de mest erfarne og kompetente innenfor børs og børsrett. Det er oppsiktsvekkende at tingretten med åpenbart mindre erfaring og kompetanse kommer til et diametralt annet syn enn spesial-organet, skriver Vestrum i en sms til DN.

Han utdyper at blir dommen stående skaper den ”uholdbare arbeidsforhold” for børsnoterte selskaper.

-På grunn av det svært viktige prinsipielle i dette håper jeg dommen ankes, skriver han.

Økokrim fornøyde

-Vi er tilfreds med dommen. Den var i all vesentlighet i tråd med vår tilnærming, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.

Økokrim nedla i retten påstand om en bot på 500.000 kroner for Intex.

-Hva betyr denne dommen for rettsaken mot Jan Vestrum?

-Retten har vurdert samme faktum som trolig blir tema i saken mot Vestrum. Men i saken mot Vestrum skal domstolen vurdere bevisene selvstendig på nytt, sier Horn.

DN har tidligere skrevet at Vestrum er tiltalt for grov korrupsjon, hvitvasking, markedsmanipulasjon og andre brudd på verdipapirhandelloven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.