Den 16. september 2014 solgte Ole Jarl Rettedal ti millioner aksjer i det børsnoterte oljeselskapet Noreco. Aksjene eide han gjennom familieselskapet Rettedal Prosjekt. Rettedal var på dette tidspunkt daglig leder i IKM Invest som eies av oljeservicegründer Ståle Kyllingstad. IKM Invest kontrollerte på sin side i overkant av en milliard aksjer i Noreco, tilsvarende 18 prosent av selskapet. 

Kort tid etter at Rettedal solgte sine egne aksjer, ga han ordre om å selge IKMs Noreco-aksjer, går det frem av domspapirene. Oslo tingrett mener Rettedal på tidspunktet han solgte sine egne aksjer hadde kunnskap om at IKMs aksjer også skulle selges og derfor satt på innsideinformasjon. Retten har kommet frem til at han derfor må dømmes til 90 dagers fengsel, hvorav 60 dager betinget, og inndragning av utbytte på 216.566 kroner.

– Rettedal fastholder at han ikke hadde innsideinformasjon på det tidspunktet han solgte sine aksjer og derfor er det aktuelt å anke den fellende delen av dommen. Vi vil ta endelig stilling til anke i løpet av kort tid, sier hans forsvarer Monica Furustøl i Arntzen De Besche. 

Hun viser til at Rettedal ble frifunnet av tingretten for å ha oppfordret andre ansatte i IKM til å selge sine aksjer i Noreco mens han hadde innsideinformasjon.

Vurderer anke

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om syv måneders fengsel og inndragning av opp mot 1,1 million kroner.

– Vi konstaterer at tingretten fant at tiltalte hadde innsideinformasjon da han solgte aksjene, men at domstolen mener at tiltalte først hadde innsideinformasjon på et senere tidspunkt enn vi har lagt til grunn og derfor frifant ham for tilskyndelsen, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim. Han viser til at Rettedal ble frifunnet for å ha oppfordret medarbeidere til også å selge Noreco-aksjer.

– Det er derfor naturlig for påtalemyndigheten å lese dommen nøye og vurdere anke, sier Koss.

Ståle Kyllingstad, som kontrollerer industrikonsernet IKM Gruppen med base på Sola, var med å etablere Stavangerbaserte Noreco i 2005. Kyllingstad holdt fast på aksjene selv om selskapet ikke utviklet seg som forventet og kursen raste på Børsen. Han forklarte i retten at hans beslutninger knyttet til posten ikke kunne anses som fullt ut rasjonelle og at han hadde «et svært usunt forhold» til investeringen ettersom han var med på oppstarten av selskapet, fremgår det av dommen. I februar 2014 gikk han ut av Noreco-styret og på sensommeren samme år begynte man internt i IKM å snakke om salg av aksjeposten. Kyllingstad hadde da investert nærmere en halv milliard kroner i selskapet.

Kurssensitivt

16. september 2014 hadde Ole Jarl Rettedal et møte med representanter for IKMs investeringsbank SEB. I møtet ble blant annet IKMs Noreco-aksjer diskutert uten at det ble gitt noen salgsordre der og da, men kort tid etter møtet tok Rettedal en telefon til sin meglerkontakt i Pareto og la inn salgsordre på sine egne Noreco-aksjer. En halvtimes tid senere varsler han SEB om at også IKM vil legge inn salgsordre på sine Noreco-aksjer. 

«Under den eller de samtaler som fant sted frem til tidspunktet kl. 14.01, må Rettedal og Kyllingstad ha blitt enige om mandatet for et salg av Noreco-aksjene», heter det i dommen. 

Retten mener Rettedal visste at IKMs Noreco-aksjer skulle selges da han la inn salgsordre på egne aksjer en halvtime tidligere. «I den aktuelle situasjonen mener retten det ikke er tvilsomt at et salg av hele eller deler av IKMs aksjer i Noreco var kurssensitiv», heter det i dommen, som viser til størrelsen på IKMs aksjepost.

Selv om Noreco-investeringen var samtaletema i IKM ved flere anledninger forut for høsten 2014, legger retten «etter en samlet vurdering til grunn at Rettedal ikke var innsider før etter samtalen med Kyllingstad den 16. september 2014».

I februar i år ble en mann i 30-årene dømt til fengsel i 60 dager, derav 30 dager ubetinget, for ulovlig innsidehandel i det samme sakskomplekset. Mannen tilsto og fikk inndratt vel 24.000 kroner. (Vilkår)