En advokat er dømt til å betale klienten sin 4,3 millioner kroner etter å ha krevd et suksesshonorar og holdt igjen pengene hans, skriver Advokatbladet.

Holdt igjen millionbeløp

Advokatens klient ble i 1986 kjent skyldig for bedrageri i forbindelse med havari av en fiskebåt. Saken ble først anket til Høyesterett, som nektet å fremme den.

Etter hvert ble saken gjenopptatt, og advokatens klient ble frifunnet og tilkjent rundt 24 millioner kroner i erstatning, oppreisning og saksomkostninger. Pengene ble deretter overført til advokatens klientkonto, der han holdt igjen nærmere 4,7 millioner kroner som et suksesshonorar.

«Muntlig avtale»

Advokaten hevder at det ble inngått en muntlig avtale mellom ham og klienten om et slikt honorar, ifølge Advokatbladet.

«Honoraret var rimelig på bakgrunn av det svært gode resultat som ble oppnådd ved lagmannsrettens dom og den betydelige kreditt som var ytet(...)", skriver advokaten i et tilsvar til Disiplinærnemnden, som har behandlet saken.

Advokaten viste også til at det i en fire ukers periode ble sendt rundt førti e-poster mellom dem, uten at klienten hadde kommet med innvendinger.

«Kritikkverdig»

Klienten mener det ikke ble inngått en avtale om et slutthonorar, og får støtte av nemnden.

«I dette tilfellet har advokaten til tross for klagers instrukser om utbetaling, uberettiget holdt tilbake betydelige beløp på sin klientkonto. (…) Dette er kritikkverdig og vitner om at advokaten ikke har tatt sine plikter vedrørende behandling av klientmidler særlig alvorlig. Klager har flere ganger bedt om å få fullstendig utskrift av sin klientkonto hos advokaten (…) Dette er svært kritikkverdig og klart i strid med god advokatskikk.», kommer det frem i nemndens avgjørelse.

Den trekker frem at advokaten på flere punkter har brutt reglene for god advokatskikk, og mener hans opptreden kan skade yrkets anseelse. Det ble også konkludert med at advokatens overtredelser var så alvorlige at det ble gitt anmodning om å vurdere hans bevilling, ifølge Advokatbladet.(Vilkår)