Måten advokat Per Danielsen har drevet sitt advokatvirke har i mange år vært gjenstand for konflikt. Den profilerte advokaten har vært i konflikt med mange av sine tidligere klienter. Disse har gått på kvaliteten på tjenestene Per Danielsens advokatfirma har levert, prisen de har fakturert og hvordan uenigheter er blitt håndtert når klientene har reagert.

På tross av konfliktene, har omsetningen i advokatfirmaet vært solid, og Per Danielsen og sønnen Håkon Danielsen, som overtok som daglig leder, har begge kunnet ta ut solide utbytter fra virksomheten. Per Danielsen står for 2021 med en inntekt på 6,2 millioner kroner og en ligningsformue på vel 22 millioner kroner ved utgangen av året.

Styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mente før dagens beslutning at både far og sønn Danielsen ikke bare skal miste bevillingen, men også forbys å yte rettshjelp etter domstolloven paragraf 218.

Nå er Advokatbevillingnemndenes vedtak mot advokat Per Danielsen klart. I det 28-siders lange vedtaket lyder konklusjonen:

«Advokatbevillingsnemnden har kommet til at Per Danielsen er uskikket til å drive advokatvirksomhet og har mistet den tillit som er nødvendig i yrket.»

Per Danielsen får heller ikke gi rettshjelp i fremtiden, i henhold til det samme vedtaket.

Retten avgjør

– Jeg vil benytte meg av min rett til å fortsette min advokatpraksis mens tingretten behandler saken. Stevning er allerede under utarbeidelse til Oslo tingrett. Vedtaket er oversvømmet av faktiske og rettslige feil. Jeg har aldri sett et dokument i mitt liv med så mange feil, opplyser Per Danielsen til DN.

Domstolloven har regler om at advokaten kan be om utsatt iverksettelse av tapet av bevilling i forbindelse med at man tar saken til retten. Det er opp til retten å bestemme det. Advokatbevillingsnemnden kan også selv bestemme utsatt iverksettelse i vedtaket om tilbakekall. Det fremkommer ingen slik utsatt iverksettelse i vedtaket fra nemnden.

I vedtaket kommer det frem at Tilsynsrådets styre i juni 2022 innstilte på å frata Per Danielsen bevillingen og forby han å yte rettshjelp. Før torsdagens vedtak sendte Danielsen inn et brev på 127 sider, som senere ble etterfulgt av ytterligere merknader. Per Danielsen var også til stede da Advokatbevillingsnemnden behandlet saken 6. desember, hvor han kom med sine merknader og delte ut en disposisjon.

Danielsen er 69 år og har hatt advokatbevilling siden 1986. Han har også møterett for Høyesterett. Likevel har det foreligget klager på virksomheten til Danielsen helt tilbake til 1998, ifølge vedtaket. Tilsynsrådet har lagt til grunn at advokatfirmaet Danielsen & Co har vært involvert i cirka 30 klagesaker og rettsprosesser med tidligere klienter.

Frykter det ville fortsette om han fikk beholde bevillingen

I vedtaket oppsummeres forholdene slik:

«Nemnden er enig med Tilsynsrådet i at det høye konfliktnivået med egne klienter synes å være resultat av mangelfull prosessrisikovurdering, uklare avtaleforhold, høye salær og mangelfull rådgivning til klienter med begrenset betalingsevne».

De fortsetter:

«Forholdets alvorlighet øker når Danielsen, også etter at de kritikkverdige forholdene er påpekt fra Tilsynsrådet, fortsatt synes å mene at det ikke er noen grunn til å foreta noen helt grunnleggende endringer i måten virksomheten drives».

Dermed konkluderer nemnden med at:

«Det er derfor grunn til å tro at den uheldige praksisen vil fortsette også i fremtiden dersom Danielsen fortsatt tillates å praktisere videre som advokat».

Les også:

Ulovlig rettshjelp

De siste årene har sider av Per Danielsens praksis vært oppe til behandling en rekke ganger i rettsapparatet. Blant annet har en sak knyttet til Danielsens håndtering av en sak for daværende klient Rondeslottet AS gått hele veien til Høyesterett. Der ble advokatfirmaet dømt til å betale tilbake store deler av salæret klienten hadde betalt. Underveis i prosessen ble det klart at Per Danielsen hadde fakturert kunden for en rekke advokattimer, som i realiteten var arbeid utført av en tidligere advokat, som allerede i 2012 hadde fått sin bevilling suspendert. Den suspendert hadde ikke noe ansettelsesforhold i advokatfirmaet Danielsen og klientene var ikke klar over at personen jevnlig gjorde arbeid, som ble fakturert av Danielsen.

«Det arrangementet som Per Danielsen her har vært ansvarlig for fremstår som svært kritikkverdig. Det vises til at det ulovlige arrangementet har pågått over lang tid og at det har involvert mange klienter», skriver bevillingsnemnden i sitt vedtak. Det gjøres også et poeng av at domstoler som har avgjort salærsaker Danielsen har brakt inn for retten sannsynligvis heller ikke har vært klar over arrangementet.

Advokatbevillingen til Per Danielsens sønn, Håkon Matthias Sterling Danielsen, er suspendert etter at han ble siktet i en Økokrim-sak. Siktelsen gjelder to forhold, hvor den alvorligste gjelder grov hvitvasking. Vedtaket mot faren avslører at siktelsen knytter seg til overføringer av et større pengebeløp på vegne av en klient som Håkon Danielsen samtidig bisto i en straffesak om heleri. Så sent som i februar i år overtok sønnen som daglig leder i Advokatfirmaet Danielsen & co. I november i år ble imidlertid Linnéa Tereza Karlberg registrert som daglig leder i advokatfirmaet.

– Min bevilling er suspendert, og jeg er prisgitt politiets etterforskning av politisaken, samtidig som jeg nå må håndtere bevillingssaken parallelt, før den pågående etterforskningen mot meg er ferdigstilt, har Håkon Danielsen uttalt til Advokatbladet tidligere.

Av vedtaket mot per Danielsen kommer det frem at sønnens bevilling er suspendert i påvente av utfallet av straffesaken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.