«Det å straffeforfølge advokater for å formidle sine klienters anførsler om faktum og jus overfor forvaltningsmyndigheter eller domstoler, fremstår etter Advokatforeningens syn som et alvorlig angrep på rettsstaten», skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse om Økokrims fremgangsmåte i skattesaken mot oljeservicekjempen Transocean.

Merete Smith, Generalsekretær i Advokatforeningen.
Merete Smith, Generalsekretær i Advokatforeningen. (Foto: Thomas Haugersveen)

Den hardeste delen av kritikken rammer Økokrims tiltale mot Sverre E. Koch. Fra 2007 til 2014 var skatteadvokat Sverre E. Koch under rettsforfølging i tilknytning til skattesaken mot riggselskapet Transocean.

Langvarig sak

Etter flere års etterforskning av tre Transocean-selskaper ble Koch og to skatterådgivere tiltalt for medvirkning til skatteunndragelse av 11 milliarder kroner. I juli 2014 ble alle de tiltalte frifunnet. Saken varte i mange år og fikk store følger for de tiltalte, selv om de ble frifunnet. I 2016 oppnevnte Riksadvokaten et utvalg for å evaluere saken.

Rapporten ble lagt frem i juni 2017, og nå har Advokatforeningen sendt en høringsuttalelse. Den mener saken demonstrerer et bredere problem.

«Etter Advokatforeningens syn er imidlertid Transocean-saken ett av flere eksempler på at både Økokrims og øvrige politidistrikters behandling av økonomiske straffesaker har betydelig forbedringspotensial», skriver den.

For mye eierskap til saken?

Advokatforeningen understreker at etableringen av Økokrim har vært et viktig tiltak for å få til en bedre og mer effektiv behandling av sakene, men at det altså er rom for forbedring.

Organiseringen av Økokrim skiller seg ut i politiet blant annet ved at den som tar tiltalebeslutningen og fører saken i retten også leder etterforskningen fra første dag. Advokatforeningen ser klare fordeler med dette, men mener det gjør det vanskelig å få til en objektiv vurdering av om det bør tas ut tiltale. For å bøte på dette støtter den blant annet et forslag om at påtalevurderinger skal kvalitetssikres av en annen statsadvokat i tillegg til den som har ledet etterforskningen.

«Fornærmede» får etterforske

Advokatforeningen mener dessuten det er problematisk at politiet ikke står helt på egne ben. De tilføres ressurser via andre budsjetter, og har en avtale om innhenting av ekspertise fra Nav og Skatteetaten.

«Dette går grunnleggende på tvers av prinsippet om en uavhengig og objektiv påtalemyndighet som skal være frikoblet fra den øvrige (politisk instruerbare) statsforvaltningen», skriver Advokatforeningen.

Foreningen ser helst at avtalen avsluttes, og hvis man ikke gjør dette, ønsker foreningen en sikring mot at samme person som for eksempel har deltatt i behandlingen av en skattesak, og på ett vis er «fornærmet» i saken, kan ende opp med å etterforske den.

«Evalueringsutvalgets rapport viser alt for klart hvor galt det lett går når man etablerer en slik «samrøre»», heter det i uttalelsen.

Advokatforeningen ønsker å sikre Økokrim nødvendig finansiering for å unngå dette.

Straff serves best varm

Videre argumenterer foreningen for at man bør prioritere hardt i etterforskningen, og vurdere om det er bedre å fremme saker basert på noen kjernepunkter enn å etterforske alle muligheter. Den mener straffen bør «serveres varm» både for å ha mest preventiv virkning og for å unngå skadene en langvarig etterforskning fører til, også for folk som til slutt frifinnes.

Foreningen mener også Økokrim har feil kompetanse. Den hevder rekrutteringen i liten grad vektlegger erfaring med straffesaksbehandling, rettssikkerhet og beviskrav, og at deres grupper kan bli for spesialiserte.

«For stor grad av spesialisering kan også lett føre til at man mister de korrektiver og impulser som befatning med et bredere spekter og større volum av straffesaker byr på», heter det.

«Ett skritt på veien»

DN har bedt Økokrim-sjef Trond Erik Schea kommentere innholdet, men han vil vente på riksadvokatens oppfølging.

- Advokatforeningens høringsuttalelse er en av flere som nettopp har kommet inn til riksadvokaten, og som skal vurderes der. Det blir feil av oss å kommentere eller diskutere enkeltpunkter i disse høringsuttalelsene nå, mens vi venter på riksadvokatens oppfølging. Økokrim er opptatt av å komme videre med læring og kvalitetsutvikling etter denne saken, og høringen er et skritt på den veien, svarer Schea. (Vilkår)