– Moralen har gått på et kraftig tap. Vi stolte på disse advokatene, og vi er selvsagt ikke noe glad for denne dommen. Men vi må bare godta den, sier Christian Ringnes.

Mente advokatene stakk fra regningen.

Milliardær og eiendomsinvestor Christian Ringnes saksøkte i fjor sommer Berit Reiss-Andersen og fire andre advokater for drøyt tre millioner kroner. Ringnes mente at advokatfellesskapet hadde stukket fra en uoppsigelig leiekontrakt i Øvre Slottsgate 11, og krevde erstatning for tapt leieinntekt og andre kostnader knyttet til avtalebruddet.

Den saken tapte Ringnes på alle punkter.

Formelt sett var det selskapet Øvre Slottsgate 11 as som fremmet søksmålet, og dette selskapet er eid av det Ringnes-kontrollerte eiendomsselskapet Eiendomsspar.

I tillegg til å tape søksmålet ble det Christian Ringnes-kontrollerte selskapet dømt til å betale drøyt 1,1 millioner kroner i saksomkostninger til de fem advokatene.

Ringnes-selskapet anket saken mot fire av advokatene, og fremsatte erstatningskrav mot flere medlemmer og varamedlemmer i henholdsvis styret og avviklingsstyret til kontorfelleskapsselskapet for påstått økonomisk tap som følge av misligholdet av leieavtalen. De fire han rettet kravet mot er Berit Reiss-Andersen, Harald Svennby, Erik Kristian Gundersen og Petar Sekulic.

Nå viser en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett at heller ikke dette førte frem.

Mener avviklingsstyret er erstatningsansvarlig

Advokatene inngikk i 2015 en leieavtale for kontorer i Øvre Slottsgate 11, gjennom sitt felleseide selskap R-A Kontordrift as. Leieavtalen løp fra 2015 til 2022, og det var ikke mulig å si den opp.

Allerede i januar 2017 sluttet imidlertid R-A Kontordrift å betale husleie, og selskapet ble kort tid senere oppløst.

Det aktuelle advokatfellesskapet har vært leietagere i Øvre Slottsgate 11 siden tidlig på 1990-tallet, og i forbindelse med tidligere leiekontrakter har det foreligget erklæringer om at advokatene er solidarisk ansvarlige for avtalen. Men noen slik bekreftelse ble ikke gitt i forbindelse med den nye kontrakten.

Øvre Slottsgate 11 as anførte overfor lagmannsretten at avviklingsstyret til advokatenes kontorselskap må holdes erstatningsansvarlig som følge av at de, før selskapet ble oppløst, unnlot å innhente kapital fra advokatene til dekning av R-A kontordrifts leieforpliktelse overfor Øvre Slottsgate 11 as.

Må betale 1,23 mill. i saksomkostninger

Lagmannsretten legger til grunn at Øvre Slottsgate 11 as ved avtaleinngåelsen i juni 2015 var, eller burde, ha vært klar over at aksjonærene i R-A kontordrift as ikke ble solidarisk ansvarlig for leieforpliktelsene.

Etter lagmannsrettens syn kan selskapsavtalen mellom advokatene fra 2007 ikke forstås slik at advokatene i kontorfellesskapet var forpliktet overfor R-A kontordrift til å dekke husleieforpliktelsene for hele leieperioden.

«At ØS (Øvre Slotts gate as. red.anm.), som profesjonell utleier, ikke foretok nærmere undersøkelser, eller stilte krav om personlig solidaransvar fra advokatene for leieforpliktelsene, må selskapet derfor selv bære risikoen for.», skriver lagmannsretten.

Lagmannsretten finner heller ikke at medlemmene eller varamedlemmene i styret i R-A kontordrift har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt overfor Ringnes-selskapet.

– Lagmannsretten har foretatt en meget grundig vurdering av saken, og har enstemmig konstatert at det ikke er grunnlag for noen av de krav eller beskyldninger motparten har fremmet. Tingretten kom til samme resultat, og begge dommene er åpenbart riktige og i fullt samsvar med det denne siden hele tiden har hevdet, skriver advokatfellesskapets advokat Sigurd Holter Torp i Schjødt i en epost.

Ringnes-selskapet må også betale motpartens saksomkostninger på til sammen 1,23 millioner kroner.

– Jeg vil i fremtiden være veldig forsiktig med å inngå avtaler med advokater der de ikke er personlig ansvarlige. Dét har jeg i hvert fall lært av denne saken, sier Ringnes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.