Norske domstoler har høy tillit i befolkningen fordi de har klart å kombinere velbegrunnede avgjørelser med åpenhet og relativt rask behandling. Det siste er nå i ferd med å endre seg. Stadig flere domstoler klarer ikke kravene til saksbehandlingstid.