Iversen var tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for mellom seks og 20 millioner kroner. Trusselen/tilbudet innebar at Jannik ville offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke hvis han ikke fikk penger. Han skal også ha truet med frihetsberøvelse og politianmeldelse, ifølge aktor Terje Nedrebø Michelsen.

Utpressingsforsøket skal ha foregått fra 1. november 2017 til 29. januar 2018, ifølge tiltalen.

Iversen er dømt til 20 måneder fengsel. Retten deler seg i enkelte av detaljene i saken.

«Flertallet, (...), har derimot funnet det bevist utover rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i hele den perioden tiltalen gjelder hadde en hensikt om å oppnå en urettmessig pengeutbetaling fra fornærmede, og dermed en uberettiget vinning.», står det i dommen.

Aktor hadde lagt ned påstand om ett år og 10 måneders fengsel, mens forsvarerne ba om frifinnelsen for sin klient, subsidiært mente de at en straff på seks måneders fengsel kunne være passende ved domfellelse.

Iversens forsvarer, Kaja de Vibe Malling, sier til DN at dommen skal ankes.

«Nok sirkus»

Røkkes advokat John Christian Elden sier at Røkke mener at resultat i dommen er «som forventet»

– Røkke mener det har vært nok sirkus og uriktige påstander mot han, og er kritisk til at deler av media har gitt utpressing en talerstol ved å spre løse påstander over en lav sko. Det ville vært for drastisk å føre rettssaken for lukkede dører, men det er ikke pålagt for media å ikke utvise selvkritikk ved hva som bringes videre før det forela en dom, skriver han i en epost.

– Hvordan ser Røkke på en ny runde i retten?

– Iversen har en selvsagt rett til å anke, på samme måte som lagmannsretten har rett til å nekte å behandle den helt eller delvis, skriver Elden.

– Røkke noterer at retten fant anklagene mot han som oppkonstruerte og motbeviste.

Jan Erik «Jannik» Iversen og John Christian Elden i retten.
Jan Erik «Jannik» Iversen og John Christian Elden i retten. (Foto: Aleksander Nordahl)

Sentralt i saken var artikler publisert i VG sommeren 2017. Iversen var etter eget utsagn sint på Kjell Inge Røkke fordi torpedoen ble omtalt på mindre flatterende vis. Iversen mente Røkke var ansvarlig for at artiklene ikke ble stoppet.

Oppsiktsvekkende påstander

Da rettssaken gikk for Oslo tingrett for to uker siden, kom Iversen med svært oppsiktsvekkende påstander om sin egen relasjon til milliardær Kjell Inge Røkke. Iversen hevdet å ha utført flere «meglingsoppdrag» den kjente næringslivstoppen. Ifølge Iversen skulle Røkke ha tilbudt torpedoen 100 millioner kroner for å få fjernet finansakrobat Christer Tromsdal «for godt». Røkke avviste beskyldningene under sin vitneforklaring. Advokat John Christian Elden, som har bistått Røkke i en årrekke, skrev i en sms til DN at han ikke hadde hørt påstanden før han fikk den referert fra retten.

Retten finner ikke Iversens forklaring på dette punktet troverdig.

«(..) ingenting som underbygger tiltaltes påstander om at fornærmede har gitt ham i oppdrag å drepe Christer Tromsdal. Retten viser her til at det er på det rene at Tromsdal ble skutt i kneet den 7. desember 2004 og at tiltalte ble domfelt for dette i tilståelsesdom av 21. desember 2006», står det i dommen.

«Tiltaltes forklaring på dette punktet fremstår således som oppkonstruert og helt uten troverdighet», står det videre i dommen.

Kjell Inge Røkke ble hentet i en Mercedes utenfor Oslo tinghus
Kjell Inge Røkke forklarte seg i rettssaken mot torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen i Oslo tingrett.
01:14
Publisert:

Sentral kortstokk

I slutten av november 2017 møttes Kjell Inge Røkke og Jannik på advokatkontoret Elden. Her ble den etter hvert kjente kortstokken tema. Jannik ba Røkke trekke kort som skulle avgjøre hvor mye Røkke skulle betale ham. Mindretallet av retten mener først er på dette tidspunktet utpressingen begynner.

«Meddommer Bente Jurid Groven-Syversen, har kommet til at det foreligger tvil med hensyn til om tiltalte hadde forsett om vinning frem til tiltalte fremla «kortstokk-tilbudet» i møtet den 29. november 2017, men at det deretter er bevist utover rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har handlet med forsett om uberettiget vinning frem til 29. januar 2018», står i dommen.

I tiltalen er tidsperioden satt fra 1. november 2017 til 29. januar 2018. Iversen forklarte i retten at dette var et tilbud til Røkke.

Aktor Terje Nedrebø Michelsen har akkurat rukket å lese gjennom dommen.

– Etter en rask gjennomgang av dommen har jeg notert meg at retten langt på vei har fulgt påtalemyndighetens vurdering av bevisene i saken. Når det gjelder straffutmålingen har retten vektlagt de samme skjerpende momentene som påtalemyndigheten har trukket frem. Ved den konkrete straffutmålingen har retten lagt seg to måneder under påstanden og dette tas foreløpig kun til etterretning. Utover dette har påtalemyndigheten ingen ytterligere kommentarer å gi på nåværende tidspunkt, skriver han i en tekstmelding til DN.

«Ubehagelig og skremmende»

I spørsmålet om straffeutmåling legger retten vekt på at Kjell Inge Røkke opplevde tiden som vanskelig.

«Retten legger herunder til grunn at fornærmede har opplevd situasjonen som tidvis svært ubehagelig og skremmende, og at utpressingen har preget ham i økende grad frem mot anmeldelsen den 29. januar 2018», står det i dommen.

Trusler om grisebank er også nevnt i dommen.

«Det vises til at fornærmede i denne saken først over en lengre periode ble utsatt for trusler om politianmeldelse og offentliggjøring av ufordelaktige opplysninger, og deretter ble han utsatt for helt konkrete trusler om «grisebank» og frihetsberøvelse».

Varslet omkamp på forhånd

Før domsavsigelsen uttalte Iversen seg til VG:

– Jeg håper at jeg får en dom. Så kan jeg anke, og sannheten vil komme frem, sa han til avisen denne uken.

Under rettssaken i tingretten kom det også frem at Iversen, ved domfellelse, har en mulighet til å anke på saksbehandlingsfeil. Årsaken er strid om hvorvidt det var riktig av retten å tillate ett av vitnene å påberope seg taushetsplikt. Om en anke knyttet til saksbehandlingen fører frem vil saken måtte gå for Oslo tingrett på nytt. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.