Etter to runder i retten er to av fire tiltalte fullstendig frikjent i saken Økokrim reiste mot fire tidligere ansatte og styremedlemmer i spillselskapet.

Økokrim mente opprinnelig at alle de tiltalte hadde gjort seg skyldig i innsidehandel i forbindelse med lanseringen av videospillet The Secret World sommeren 2012. Tidligere konsernsjef Trond Arne Aas var i tillegg tiltalt for markedsmanipulasjon knyttet til kommunikasjonen mot børsmarkedet ved å ha underspilt negative elementer og overspilt positive elementer.

I den ferske dommen heter det: «Etter lagmannsrettens syn har denne tesen liten støtte i bevisene i saken. Tvert i mot gir bevisførselen, slik lagmannsretten vurderer det, et klart bilde av at ledelsen i Funcom helt frem til lanseringen hadde store forventninger til TSWs kvalitet og økonomisk suksess».

Etter behandling i tingretten, ble den ene av de fire rettskraftig frikjent. Nå har lagmannsretten tatt stilling til saken, og kommet til at også at Bjørn Toften, Funcoms tidligere finansdirektør, skal frikjennes fullstendig.

– Lagmannsretten har enstemmig vurdert bevisene dit hen at det ikke var grunnlag for tiltalen mot Toften. I og med at lagmannsrettens bevisvurdering ikke kan ankes, er vi glad for at Toften med dette er ferdig med saken, sier advokat Anders Brosveet som sammen med Ingvild Boe Hornburg har vært forsvarere for Toften.

Han mener lagmannsretten er gjennomgående uenig med Økokrim i hvordan bevisene i saken skal vurderes.

– Det er dessverre noe vi har sett flere ganger i den senere tid, sier Brosveet.

Retten konkluderer med at Trond Arne Aas skal dømmes til 21 dagers betinget fengsel knyttet til kommunikasjonen rundt hvilke børsregler han var bundet av etter at han fratrådte som konsernsjef i Funcom i månedsskiftet juni/juli da spillet TSW ble lansert. Aas ble frifunnet for hovedposten om innsidehandel. Økokrim hadde bedt om fire års fengsel for Aas.

– Gledens dag

– Dette er selvsagt en gledens dag for Aas at han blir frifunnet også for det punktet han ble domfelt for i tingretten. Det forholdet han blir domfelt nå for, er en bagatell vi er uenige om grunnlaget for, men som på ingen måte overskygger gleden over frifinnelsen i det denne saken har dreid seg om hele tiden, sier hans forsvarer Frode Sulland til DN.

– Det er svært alvorlig at Økokrim på nytt går på et alvorlig nederlag i en omfattende sak. Dette er et nytt eksempel i en lang rekke som bekrefter det problematisk i at samme statsadvokat skal ha ansvar for saken hele veien, sier Sulland som sammen med advokat Henriette Willix representerte Aas.

Økokrim skriver i en epost at de tar forsvarernes uttalelser til etterretning.

– Samtidig er vi av den oppfatning at lagmannsrettens domsgrunner og vurderinger gir et langt bredere bilde av saken og bevisene enn hva som hevdes, skriver Inge Svae-Grotli.

Torleif Ahlsand som satt i styret i Funcom på vegne av investeringsfondet Northzone ble dømt til ti måneders fengsel for innsidehandel knyttet til Northzones nedsalg i Funcom samtidig som Ahlsand trakk seg ut av styret.

Opprinnelig la Økokrim ned påstand om to år og åtte måneders fengsel for Ahlsand. I dommen skriver retten at påstanden gjelder vesentlig mer alvorlige forhold enn det han domfelles for.

Ahlsand blir dømt for fem tilfeller av innsidehandel i perioden 29. juni til 3. august. Retten kom til at Ahlsand handlet forsettlig.

Glad og skuffet

Caterina Gaeta var Ahlsands forsvarer i lagmannsretten. Hun sier dette om dommen:

– Han er glad for å ha blitt frifunnet nok en gang for mesteparten av anklagene, men skuffet over den delvise domfellelsen. Vi ser at saken reiser flere prinsipielle spørsmål som egner seg godt for vurdering av Høyesterett. Nå skal vi studere dommen nøye og vurdere anke, sier Gaeta til DN.

Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli opplyser at Økokrim er i ferd med å sette seg inn i dommen.

– Vi registrerer at det er to domfellelser og en frifinnelse, noe som avviker fra tingretten. Men det er kommet to domfellelser i saken, sier Svae-Grotli.

Han sier at Økokrim vil sette seg inn i en lang og grundig dom før man tar en beslutning om veien videre.

– Vi vil på vanlig måte se på om noen av spørsmålene som reises av dommen kan gi grunnlag for en anke til Høyesterett. For at det skal kunne skje, må det være spørsmål som går utover denne konkrete saken og er av prinsipiell art, sier han.

– Men oppsummeringen er altså en frifinnelse til – i tillegg til den som allerede kom i tingretten. Hvordan ser dere på dommen i lys av det?

– I utgangspunktet er dommen hverken et nederlag eller en seier for Økokrim. Vi tar ut tiltale der vi mener det er grunnlag for det, og påtalemyndigheten er overbevist om skyld og at det kan bevises i retten. Vi tar til etterretning at lagmannsretten har gitt en grundig dom hvor det delvis er dissenser og en noe annen vurdering av den ene tiltalte, sier Svae-Grotli.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.