«Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffutmålingen», skriver Høyesterett i dommen mot Hanne Madsen (49).

Styrelederen i tekstilkonsernet Princess-gruppen ble i oktober 2018 dømt til 45 dagers betinget fengsel av Aust-Agder tingrett som mente hun hadde «utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».

Blant annet bygget hun på eiendommen i strandsonen i Grimstad større hytte en omsøkt, anla en underjordisk passasje mellom hytta og annekset samt anla vei og tennisbane uten å ha søkt om dette.

Madsen anket saken til Agder lagmannsrett. Også her ble hun dømt til 45 dagers fengsel, men lagmannsretten valgte å gjøre 24 dager betinget slik at hun dermed måtte sone 21 dager.

Men nå har Høyesterett skjerpet straffen for både henne og entreprenøren til 45 dagers ubetinget fengsel.

Stiller seg uforstående

«Hanne Madsen stiller seg uforstående til dommene fra Agder lagmannsrett og Høyesterett», skriver advokat Max Henrik Jespersen hos Advokatfirmaet Elden i en epost til DN.

«Madsen har engasjert profesjonell arkitekt og entreprenør til sitt byggeprosjekt, og hun har stolt på de profesjonelle foretakene i forhold til byggingen. Madsen selv har aldri ønsket ulovlige byggetiltak på sin eiendom, og alle tiltak ble rettet da Madsen ble klar over forholdene. Det er ingen ulovligheter på eiendommen i dag,» skriver han.

Det var Anders Brosveet fra samme advokatfirma som prosederte saken for Høyesterett på vegne av Hanne Madsen.

– Jeg synes det er nokså vanskelig å forstå at man skal reagere så sterkt i en sak som ikke har medført noen permanent skade, sier han med henvisning til at Madsen har tilbakeført terrenget til slik det var opprinnelig og fjernet tennisbanen.

– Dessuten har kommunen senere godkjent kjelleren i hytta fordi den mente det var god grunn til å godkjenne den. Men Høyesterett mener likevel at det ikke skal legges vekt på dette, sier han.

Hanne Madsens hytte utenfor Grimstad. Bildet er tatt i forbindelse med en befaring da tingretten behandlet straffesaken mot henne.
Hanne Madsens hytte utenfor Grimstad. Bildet er tatt i forbindelse med en befaring da tingretten behandlet straffesaken mot henne. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Hans Tore Høviskeland hos Økokrim har vært aktor i straffesakene mot Madsen.

– Jeg registrerer at vi har fått medhold i vår påstand. Jeg har ikke rukket å lese dommen, men det er viktig at det reageres strengt og med ubetinget fengsel for ulovlig bygging i strandsonen. Det har nasjonal betydning å ta vare på strandsonen, og jeg håper denne dommen vil få preventiv effekt, sier Høviskeland.

Ikke formildende

Høyesterett skriver at «i denne saken hadde de tiltalte forsettlig og grovt uaktsomt tatt seg til rette og foretatt flere tiltak som var vesentlige og grove. Eieren sikret seg en verdiøkning på eiendommen, og tiltakene medførte privatisering av strandsonen. Det var ikke formildende at terrenginngrepene utendørs senere var tilbakeført og at kommunen i ettertid har godkjent kjelleren.»

Høyesterett skriver videre at «saken reiste også spørsmål om en underentreprenørs straffansvar for brudd på plan- og bygningsloven. Høyesterett uttalte at underentreprenøren, for å komme i ansvar, må ha en særlig oppfordring til å undersøke om nødvendige tillatelser er gitt. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at ansatte hos underentreprenøren hadde handlet grovt uaktsomt. Dommen gir veiledning for anvendelsen av plan- og bygningsloven § 32–9 og for straffutmåling ved ulovlige tiltak i strandsonen. Dommen klargjør også underentreprenørs strafferettslige ansvar for brudd på plan- og bygningsloven.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.