Oslo tingrett har kommet frem til at den svenske næringslivslederen Ola Rollén ikke gjorde noe ulovlig da han i oktober 2015 på vegne av investeringsselskapet Greenbridge kjøpte aksjer i det norske børsnoterte selskapet Next.

Økokrim mente at han hadde benyttet seg av innsideinformasjon da han handlet i aksjen, men fikk ikke medhold i det hos tingretten.

Mistanke etter heftig kursoppgang

9. oktober 2015 ble det meldt til Oslo Børs at Next gjorde en rettet emisjon mot Greenbridge, og aksjen skjøt i været. Kursoppgangen denne dagen var på hele 83 prosent, og ifølge Oslo tingrett må den kraftige kursoppgangen antas å ha medvirket til at Økokrim tok ut tiltale. Rollén skal ha fått en gevinst på 25 millioner kroner fra denne kursoppgangen.

Tingretten tror imidlertid ikke at kursoppgangen skyldes opplysninger om den rettede emisjonen, eller andre forhold som er omtalt i omtalen.

– Det er tvilsomt om det var grunn til å forvente at de forholdene som er nevnt i tiltalen ville gitt noen kursøkning. Etter rettens vurdering kan det imidlertid med sikkerhet konstateres at det som virkelig skapte kursoppgang den 9. oktober, var at det var nettopp Greenbridge som investerte, skriver tingretten i dommen.

– Utvilsomt en person å følge

Tingretten viser til at Rollén var den største aksjonæren i Fingerprint Cards, som var en av Europas mest omsatte aksjer og samtidig direktør i et av Europas ledende selskap innen digitalisering.

– Rollen var derfor utvilsomt en person som det var grunn til å følge innen biometri. Kursutviklingen den 9. oktober, og dagene deretter, skyldes at en mengde svensker ville investere i en lite likvid norsk aksje for å være posisjonert hvis det skulle vise seg at Rollén hadde plukket en ny vinneraksje, skriver tingretten.

Tingretten skriver også at selv om Rollén skulle forstått at en Greenbridge-investering i Next ville gi en slik bjellesaueffekt, utgjorde ikke dette innsideinformasjon for Greenbridge.

– Også godt ansette investorer må kunne handle på tross av kunnskap om egne investeringsplaner, skriver tingretten.

Mener myndighetene ble villedet

Ifølge dommen fra Oslo tingrett ble kursoppgangen feiltolket av myndighetene.

– Den kraftige kursutviklingen som normalt signaliserer alvoret i en innsidesak, ble derfor i

vår sak en sterkt villedende faktor som har preget myndighetenes behandling av saken, sier tingretten.

Oslo tingrett har imidlertid frifunnet Rollén på alle punkter, og dommen var enstemmig.

– Rettens konklusjon er etter dette at det er overveiende sannsynlig at Rollén ikke hadde

innsideinformasjon da han på vegne av Greenbridge handlet aksjer i Next. Ola Rollén skal

derfor frifinnes, står det i dommen fra Oslo tingrett.

Enorm belastning

– For Rollén og hans familie har denne saken vært en stor belastning. Han håper at tingrettens dom nå setter punktum for Økokrims grunnløse anklager, sier advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo i en pressemelding.

Ifølge Hjort og Bergo har Rollén hele tiden har vært sikker på at han ikke har gjort seg skyldig i noen innsidehandel.

– Påtalemyndigheten må nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke den, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding.

Mistenkelige handler

Økokrim startet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet, og i forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group asa.

Økokrim ba opprinnelig om 1,5 års fengsel for Rollén dersom han ble funnet skyldig, og om 25 millioner kroner. (Vilkår)