Fredag melder Høyesterett at Borgarting lagmannsretts avgjørelse i saken mellom investor Alexander Viks far, Erik Martin Vik (91), og den tyske storbanken Deutsche Bank oppheves og må vurderes på nytt.

Saken handler om aksjer i det norske it-selskapet Confirmit, som Alexander Vik har solgt til faren Erik Martin Vik, og som Deutsche Bank har rettet krav på. Namsfogden avgjorde i mai 2016 å ta utleggspant i Erik Martin Viks aksjer i Confirmit.

Men avgjørelsen fra Namsfogden ble opphevet i ​september i fjor da Borgarting lagmannsrett avgjorde at Erik Martin Vik skulle få tilbake råderetten over aksjene han fikk fra sønnen Alexander.

Opphever kjennelse

Men slik gikk det altså heller ikke. I januar i år skrev DN at Høyesteretts ankeutvalg godkjente Deutsche Banks anke for Borgarting lagmannsretts rettsavgjørelse.

Fredag er det klart at Høyesterett opphever kjennelsen fra lagmannsretten. Høyesterett sender saken tilbake til lagmannsretten, som må gjøre en ny vurdering.

– Deutsche Bank er meget godt fornøyd med kjennelsen fra Høyesterett. Vi konstaterer at vi av en enstemmig Høyesterett har fått fullt medhold i alle rettslige spørsmål av betydning., skriver Deutsche Banks advokat Olav Fredrik Perland fra advokatfirmaet Wiersholm i en sms til DN.

Ettersom saken fortsatt er til behandling i rettssystemet, ønsker ikke Perland å kommentere saken ytterligere.

DN har ikke fått besvart sin henvendelse til Viks advokat fra fredag kveld.

Milliardkrav

Den underliggende saken dreier seg om et søksmål fra Deutsche Bank mot den norske investoren Alexander Vik fra 2008. Deutsche Bank saksøkte da Vik for en rekke økonomiske tap banken ble påført fra Alexander Viks selskap Sebastian Holding Inc gjennom investeringer i ulike valutaprodukter.

I en endelig dom i London i 2013 ble Vik dømt til å erstatte Deutsche Bank 243 millioner dollar, tilsvarende nesten 2 milliarder norske kroner med dagens kurs.

I 2016 krevde Deutsche Bank også pant i Viks aksjer i Confirmit. Men disse aksjene viste det seg at Alexander Vik hadde i 2015 overført til sin far, fordi han skyldte faren tre milliarder kroner. Aksjene solgte han til faren for 1050 millioner kroner.

Proformaspørsmål

Deutsche Bank mener at aksjesalget fra Alexander Vik til faren Erik Martin Vik var proforma, det vil si at Alexander reelt sett kan ansees som eier av aksjene. Saken i det norske rettssystemet siden 2016 har dreid seg om nettopp dette spørsmålet.

Namsfogden mente at aksjesalget mellom Alexander og Erik Martin var proforma og at Deutsche Bank derfor kunne kreve utleggspant i Confirmit-aksjene Alexander hadde solgt til faren gjennom kravet mot Alexander Viks selskap Sebastian Holding fra 2013. Dette kom ikke lagmannsretten frem til, som konkluderte at Erik Martin Vik skulle anses som den rettmessige eieren av Confirmit-aksjene.

Høyesterett skriver i sin vurdering at instansen ikke er enig med lagmannsrettens vurderingskriterier for om det forelå proforma eller ikke, og ber derfor lagmannsretten gjøre en revurdering basert på Høyesteretts oppfatning.

«Høyesterett mente, i motsetning til lagmannsretten, at det er adgang til å ta utlegg i formuesgoder som er overført fra debitor til en tredjeperson ved en ugyldig transaksjon. Høyesterett var også uenig i lagmannsrettens syn på vilkårene for å anse en transaksjon for å være proforma (uten realitet). Lagmannsretten var kommet til at det ikke forelå proforma», skriver Høyesterett i sin vurdering.(Vilkår)

Stoltenberg: - Dialog er ikke et tegn på svakhet. Det er et tegn på styrke.
Under EU-toppmøtet i Brüssel uttalte Nato-sjef Jens Stoltenberg seg om det planlagte møtet mellom Vladimir Putin og Donald Trump.
01:47
Publisert: