I 2018 kjøpte Cognite-gründer John Markus Lervik (52) en luksushytte i strandkanten i Larvik for 15,5 millioner kroner. I etterkant ble det kjent at den var ført opp med en rekke feil etter at kommunen var på tilsynsbefaring i 2019.

I oktober 2020 ble Lervik gitt dispensasjon av planutvalget i Larvik kommune, noe som gjorde at han slapp retting av tak som ville ha innebåret riving. Dette vedtaket ble omgjort av Statsforvalteren i Agder i mai 2021 – og Statsforvalterens vedtak var endelig og upåklagelig.

Dermed så Lervik seg nødt til å gå rettens vei for å hindre riving av hytta. Saken ble behandlet i Vestfold tingrett for to uker siden, og nå har retten konkludert: Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet frifinnes.

Det betyr at Lervik trolig må rive. Dommen er ikke rettskraftig.

– Det var et skuffende og noe overraskende resultat, og en anke fremstår som sannsynlig, sier Lerviks advokat Sam Harris i en kommentar til DN.

Dersom dommen ikke ankes, vil det være opp til kommunen å fatte vedtak hvor det pålegges retting og settes en frist for dette, ifølge Harris.

Lervik sier selv at en anke fremstår som sikkert.

– Det ligger selvsagt i kortene, ja, skriver han i en sms.

Lervik gikk i april av som sjef for teknologiselskapet Cognite som han bygget opp sammen med Aker, men sitter fortsatt i ledergruppen med ansvar for strategi og utvikling.

For høy hytte

Rettssaken gjaldt gyldigheten av Statsforvalterens vedtak, der tolkningen av byggetillatelsen som ble gitt i 2005 er sentral. Spørsmålet er om det var et krav i byggetillatelsen at hytta ikke skulle ha en kotehøyde over 6,8 meter, og hvis det var det, om det var grunn til å gi dispensasjon.

Det er ubestridt at hytta har en kotehøyde, altså høyde over havet, som overstiger 6,8 meter. Ifølge regjeringsadvokaten var det en overskridelse på 83 centimeter sett opp mot byggetillatelsen fra 2005, mens Lervik og Harris mente det var nærmere 60 centimeter. Kotehøyden på 6,8 meter er ikke nevnt i søknadsteksten, men angitt på tegninger som var en del av byggesøknaden fra 2004.

John Markus Lervik vil fjerne den ulovlig oppførte støttemuren og trappen om han slipper å rive hytta som ble høyere enn byggetillatelsen fra 2005 ga rom for. Retten mener at fasaden «da vil bli mer iøynefallende og mer fremtredende for brukerne av området når terrengoppfyllingen foran hytta blir tilbakestilt».
John Markus Lervik vil fjerne den ulovlig oppførte støttemuren og trappen om han slipper å rive hytta som ble høyere enn byggetillatelsen fra 2005 ga rom for. Retten mener at fasaden «da vil bli mer iøynefallende og mer fremtredende for brukerne av området når terrengoppfyllingen foran hytta blir tilbakestilt». (Foto: Gunnar Lier)

Dommeren skriver at retten etter en samlet vurdering er kommet til at rammetillatelsen fra 2005 må forstås slik at det ble gitt tillatelse til oppføring av en hytte med gesimshøyde opp til, men ikke utover, 6,8 meter målt fra normal vannstand.

Lervik og Harris mente uansett at det vesentlige er at hytta er bygget i tråd med hva det er søkt om, og at det var å bygge en hytte med samme høyde som den hytta som sto der fra før av. De mener at selve kotetallet er en feilberegning – og at det ikke er noe som tilsier at feilen ikke kunne og skulle vært rettet under behandlingen av byggesøknaden i 2005.

«Etter rettens oppfatning er ikke angivelsen av gesimshøyden i vedleggene til søknaden i februar 2005 en åpenbar feil som forvaltningen opplagt må ha forstått var feil» skriver dommeren. Videre heter det at «Det er tiltakshaver som må bære byrden for at misforståelser har oppstått som følge av hans eller hennes egne disposisjoner, eksempelvis dersom innsendte tegninger er unøyaktige eller misvisende. Det er ikke bygningsmyndighetens ansvar å iverksette kontrollerende undersøkelser under søknadsprosessen».

Retten påpeker at det ble søkt om en gesimshøyde på 6,8 meter over normal vannstand, og at det var dette kommunen godkjente.

«Når det i ettertid er bygget med en gesimshøyde minst c+ 7,4, mangler hytta nødvendig tillatelse gitt i medhold av plan- og bygningsloven», heter det.

Retten mener det ikke er grunn til å gi dispensasjon slik Lervik har bedt om. «Ulempene ved en dispensasjon vil særlig være tilsidesettelsen av hensynene byggeforbudet i 100-metersbeltet, og at det vil bidra til uønsket praksis der det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse» står det i dommen.

Avventer reklamasjon

Det var Arne Nicander som fikk byggetillatelsen i 2005 og ferdigstilte hytta to år senere. Hytta ble ført opp med en rekke feil, og Lervik har sagt at han vil rette opp i de fleste av disse, gitt at han slipper riving. Dette inkluderer blant annet fjerning av en steintrapp ned mot sjøen, fjerning av fyllmasse og riving av to murer.

Nicander sa under rettssaken i Larvik at koteangivelsene bygget på en feilberegning hos ansvarlig søker og at de «ikke var verdt papiret de var skrevet på». Lervik har tidligere uttalt til DN at han ikke var kjent med feilene på hytta da han overtok den.

Lervik bekreftet etter rettssaken å ha gitt reklamasjon til Nicander, men ønsket ikke å utdype innholdet i den. Ifølge advokat Harris var det avtalt med Nicander å avvente utfall av rettssaken for å se hva som til slutt må rettes.

Leder for Planutvalget i Larvik kommune har tidligere uttalt til DN at Statsforvalterens vedtak i praksis betyr at hytta må rives, fordi retting av grunnflate og høyde vil måtte innebære riving.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.