Ved Oslo tingretts dom av 16. juni 2022 ble de omtalte i denne artikkelen, Jarle Dørum Karlsson og Håkon Kaland, frifunnet for tiltalen om grovt bedrageri. Oslo tingretts dom er rettskraftig. Lenke til DNs omtale av frifinnelsene finner du her.