Tidligere fotballproff og nåværende skuespiller John Carew er dømt til ett år og to måneder fengsel for skattesvik. Han dømmes også til å betale en bot på 540.000 kroner.

Boten er i tråd med aktors påstand, mens fengselsstraffen er betydelig lavere enn Økokrim ba om.

Carew var tiltalt for å ha unndratt 5.422.206 kroner i skatt totalt, noe han ikke bestred under rettssaken. Da saken gikk for retten erkjente han straffskyld for grovt uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014–2019.

Økokrim mente at Carew med viten og vilje hadde unndratt skatt de siste tre årene av tiltaleperioden, og at han derfor skulle dømmes for forsettlig skattesvik for disse årene.

Oslo tingrett dømmer Carew for grovt uaktsomt grovt skattesvik for hele perioden, men han blir frifunnet for forsettlig overtredelse.

– Trodd på alle punkter

Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen sier at Carew er trodd på alle punkter.

– Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier hun i en pressemelding.

Hun mener dommen viser at Økokrim har overreagert i saken.

– Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for John Carew, sier hun.

Reiss-Andersen påpeker at de vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye.

DN har forsøkt å få en kommentar av Carew selv. Han har ikke besvart DNs henvendelse.

Berit Reiss-Andersen i retten som forsvarer for John Carew.
Berit Reiss-Andersen i retten som forsvarer for John Carew. (Foto: Gunnar Lier)

Fornøyde

Førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim er fornøyd med dommen.

– Vi er fornøyde med at tingretten fant det riktig å gi Carew lang fengselsstraff og høy bot, sier Marianne Bender, førstestatsadvokat i Økokrim til DN.

Hun sier påtalemyndigheten vil lese dommen grundig for å se om det er grunnlag for å anke.

– Så slik sett er dere ikke helt fornøyd?

– Vi må vurdere det nå. Vi må lese dommen grundig. Men vi har jo ikke fått medhold i at han har utvist forsett de siste tre årene, sier Bender.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender, var aktor under rettssaken i oktober.
Førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender, var aktor under rettssaken i oktober. (Foto: Gunnar Lier)

I dommen heter det at «retten har lagt vekt på at overtredelsen er grov og at uaktsomheten var i det øvre sjikt» de siste tre årene.

– Vi registrerer at skylden hans ligger i øvre grad av grad av grov uaktsomhet, sier Bender.

Videre kaller hun saken alvorlig, og peker på at det dreier seg om «skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp».

Rabatt

Store deler av rettssaken mot Carew har gått til å belyse hvilken rolle Per A. Flod, Carews mangeårige agent, advokat, rådgiver og familievenn hadde i saken.

Flod var selv i retten og vitnet om rådene han hadde gitt Carew og om sin egen dialog med skattemyndighetene på vegne av klienten. Andre skatteadvokater som på forskjellige tidspunkt har vært inne i Carews sak, uttalte seg i retten kritisk til Flods rådgivning.

Et av spørsmålene retten har måttet ta stilling til, er om Flods rådgivning skal ses på som formildende for Carew, og om den tidligere fotballspilleren skulle få strafferabatt fordi han tilsto de faktiske forholdene før det ble tatt ut tiltale.

Retten gir Carew fradrag i straffen på 25 prosent som følge av at han ga en uforbeholden tilståelse. I dommen heter det:

«Retten har ved vurderingen lagt vekt på at Carew har bidratt til å få saken oppklart ved å oppheve taushetsplikten til både advokat Flod og Holstad, og at han har forklart seg i flere politiavhør og erkjent straffskyld i avhør. Retten har også lagt vekt på at saken, slik retten vurderer det, kunne gått som en tilståelsessak. Det kan ikke lastes Carew at saken ble gjennomført som en ordinær hovedforhandling».

Mens Økokrim mener at tilståelsen ikke kvalifiserte til mer enn 15 prosent fradrag, argumenterte Carew forsvarer for at saken burde gått som tilståelsessak og at Carew burde være en god kandidat til samfunnsstraff, snarere enn fengsel.

Retten påpeker at overtredelsen ikke bærer preg av planlagt skattesvik, men at det skyldes feilaktig rådgivning kombinert med egen grov uaktsomhet.

«At skattyter har stolt på en rådgiver gir i seg selv ikke lavere straff, men etter rettens syn var Flod ikke bare en alminnelig rådgiver. De forklarte begge to at Flod har vært en slags ekstrafar gjennom mange år. Retten legger til grunn at tillitsforholdet dem imellom var et helt annet enn ved profesjonell rådgivning, noe som gjør saken spesiell. Retten har lagt noe vekt på dette, men det har ikke ført til et vesentlig fradrag i straffen».

Ikke bosatt i Norge

Et annet spørsmål retten har tatt stilling til, er hvor mange dager Carew har oppholdt seg i Norge. Det har vært avgjørende for å slå fast hvor mye han skulle skatte.

Retten er ikke i tvil om at Carew var bosatt i Norge og hadde fast bolig i Norge gjennom hele tiltaleperioden. Retten mener bevisførselen også viser at han hadde sine sterkeste personlige og økonomiske forbindelser i Norge.

Konklusjonen er at Carew både var skattemessig bosatt i Norge, både etter norsk rett og etter skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia. Carew var derfor skattepliktig til Norge for all sin inntekt og formue i tiltaleperioden.

I dommen heter det at retten ikke er i tvil om at Carew til sammen unnlot å oppgi skattepliktig inntekt på totalt 12.828.462 kroner og skattepliktig formue på totalt 307.484.187 kroner.

Retten synes det er merkelig at dagene i Norge ikke fikk større oppmerksomhet i den skriftlige kommunikasjonen dem imellom etter at Flod fikk innsyn i Skatteetatens sak mot Carew. Flod hadde på dette tidspunktet fått tilsendt kontoutskrifter som viste at Carew hadde vært svært mye i Norge.

Kombinert med at Flod beskrev Carew som et «rotehue» stiller retten seg noe spørrende til hvordan Flod kunne være så skråsikker i sine svar til Skatteetaten når det gjaldt oppholdsdager i Norge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.