Oslo-politikerne har trosset Boligbyggs advarsler om at de kommunale leilighetene har pådratt seg et stort vedlikeholdsetterslep

Lørdag skrev DN Magasinet om en ny rapport som viser at vedlikeholdsetterslepet for de kommunale leilighetene til Boligbygg blir anslått til 3,3 milliarder kroner. I reportasjen fremkommer det at mange av Oslos svakeste bor under svært kummerlige forhold som leietagere hos Boligbygg.

Spesial: Les alt om Boligbygg-saken her.

I Boligbyggs høyblokker på Sagene/Torshov opplever beboerne råte, luktproblemer, veggedyr og leiligheter preget av forfall. Eldre bor i samme bygg som personer med rusproblemer og tung psykiatri. Mens barnefamilier får tilbud om blokkleiligheter uten tilstrekkelig lekeareal.

SV-politiker Ivar Johansen hevder byens vanskeligstilte blir brukt i et økonomisk spill som skaper sosialklienter.
SV-politiker Ivar Johansen hevder byens vanskeligstilte blir brukt i et økonomisk spill som skaper sosialklienter. (Foto: Nicklas Knudsen)

– Standarden er dårlig, og leien er for høy sammenlignet med markedspris. Dette skaper sosialklienter, sier bystyremedlem Ivar Johansen (SV).

I en av de omstridte høyblokkene betaler småbarnsfamilier rundt 17.000 kroner måneden for treromsleiligheter.

Kommunen tar ut milliardsummer

Johansen har i flere år vært talsperson for leietagere som opplever at leienivået hos Boligbygg er høyt. Han er kritisk til måten leietagerne blir brukt i et økonomisk spill mellom Oslo kommune og staten.

Mens Boligbyggs eiendomsmasse forfaller, har eieren Oslo kommune tappet Boligbygg for 1,9 milliarder i konsernbidrag (inkludert renter) i løpet av fem år.

Samtidig som kommunen henter ut store konsernbidrag fra Boligbygg, tvinges mange av leietakerne over på sosialhjelp for å få råd til leien, ifølge SV-representanten.

– Dette er en uheldig kabal. Ut fra et økonomisk perspektiv tjener kommunen på at det betales ut statlig bostøtte via sosialtjenesten. Dette burde vært ryddet opp i og gjort på en annen måte. Beboerne taper i dette spillet.

SV-politikeren mener dagens boforhold bidrar til å holde beboerne i en ond sirkel. Til syvende og sist mener han det går utover leietagernes verdighet.

– Svært mange av boligene har en dårlig standard, og beboerne omgis av søppel og oppganger som ikke er ryddet. Det gjør ikke situasjonen bedre.

Johansen er motstander av måten Oslo kommune henter ut konsernbidrag fra Boligbygg.

– Prinsipielt bør det ikke betales utbytte på denne typen virksomhet, sier han.

Forfall i øst - kjøper i vest

Politikerne har i løpet av de siste to årene valgt å bruke to milliarder kroner på leiligheter på Oslos vestkant. DN har i en serie artikler vist hvordan titalls millioner kroner har gått til mellommenn og boliginvestorer med konkurshistorikk.

Størrelsen på konsernbidraget har bidratt til at Boligbygg har slitt med trang likviditet, og nå skrus leien opp, justert for konsumprisindeksen.

– Boligbyggs leiekontrakter følger husleielovens bestemmelser. For øvrig viser vi igjen til at beboere som er økonomisk vanskeligstilt, normalt vil være berettiget til bostøtte, skriver Boligbygg-sjef Jon Carlsen i en epost til DN.

Geir Lippestad (Ap), som er ansvarlig byråd og generalforsamling for Boligbygg, bekrefter over for DN at det kan bli aktuelt å gjøre endringer i kjøpsstrategien på vestkanten.

Geir Lippestad i bystyremøte.
Geir Lippestad i bystyremøte. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

– Om det er riktig å fortsette å kjøpe boliger, er noe vi må diskutere. Det er likevel viktig å huske at dette er en gruppe mennesker som trenger kommunale boliger. Også i vest er det personer med store problemer knyttet til psykiatri, rus og fattigdom, og det er viktig at det er tilgjengelige kommunale bolig i alle bydeler slik at man kan bli boende i egen bydel, sier Lippestad.

Kjøpsstrategien på vestkanten ble vedtatt som del av en politisk hestehandel rundt det nye Munch-museet. Intensjonen var å spre de kommunale over større deler av byen enn Tøyen, Torshov og Sagene der tettheten er størst.

Lippestad minner om at Tøyen-forliket kom på plass under et Høyre-byråd og at det var tverrpolitisk enighet om at Boligbygg skulle kjøpe seg opp i vestlige bydeler.

– Det er altså ikke dette byrådet som har blåst opp kjøpsbudsjettet til Boligbygg. Vi har bare videreført linjen Høyre hadde for kjøp.(Vilkår)

  • Penger som skulle gått til boliger for Oslos vanskeligstilte endte hos konkursgjengangere. Bla deg gjennom og se hvordan Boligbygg-saken ble avdekket steg for steg: