Den tidligere regnskapssjefen i Gartnerhallen underslo cirka 50 millioner kroner i perioden 2007-2017. Gartnerhallen mener revisorene i KPMG burde ha oppdaget underslagene, og gikk til erstatningssak.

Oslo Tingrett har nå frikjent KPMG, under dissens. Gartnerhallen dømmes også til å betale 4,3 millioner kroner av KPMGs saksomkostninger.

«I tråd med flertallets vurderinger, er at revisor ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt verken når det gjelder manglende varsel om svakheter i internkontrollen eller ved innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for leverandørgjelden. Flertallet mener for øvrig at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger årsakssammenheng mellom svakheter i KPMGs revisjon og det økonomiske tapet. KPMG blir etter dette frifunnet», skriver Tingretten i dommen.

I dommen påpekes det også at Gartnerhallen har et eget ansvar for internkontrollen, og at «Gartnerhallen har erkjent at styremedlemmene har utvist uaktsomhet ved å ikke aktivt ha fulgt opp sine plikter knyttet til internkontrollen».

Dommen anfører videre:

«Flertallet mener at selv om man legger til grunn at revisor skulle ha foretatt ytterligere revisjonshandlinger konkret rettet mot debetpostene, er dette ikke et forhold som kvalifiserer til erstatningsbetingende uaktsomhet. Det er på det rene at ikke ethvert brudd på god revisjonsskikk utløser erstatningsansvar.

Videre mener flertallet at det i alle tilfeller ikke er sannsynliggjort at det var årsakssammenheng mellom eventuell erstatningsbetingende adferd, som lå i at revisor ikke hadde tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for leverandørgjelden, og tapet.

Flertallet legger til grunn at misligheter som skyldes skjult samarbeid mellom to parter generelt er vanskelig å avdekke, og at underslaget i denne saken ble utført på en avansert måte som var vanskelig å oppdage».

Skuffet over dommen

Gartnerhallen er både skuffet og overrasket over dommen.

– Gartnerhallens regnskap har over en tiårsperiode bygget seg opp med en feil på 50 mill. kroner. Vi mener KPMG tidlig skulle ha avdekket underslaget som en regnskapsmedarbeider i Gartnerhallen begikk over en 10-årsperiode, og at KPMG har opptrådt både uaktsomt og erstatningsansvarlig. Vi er derfor skuffet over dommen, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen.

Underslagene startet med knapt 600.000 kroner i 2007, og nådde toppen med over ti millioner kroner i 2016 og knapt fem millioner kroner i 2017 frem til avsløringen i mai dette året.

Regnskapssjefen beholdt selv rundt tre millioner kroner av det samlet underslåtte beløpet på knapt 50 millioner kroner. Hovedpotten på knapt 47 millioner kroner gikk til en annen person i Gartnerhallens administrasjon.

Økokrim igangsatte etterforskning mot regnskapssjefen og medlemmet, som i Oslo tingretts i april 2018 ble dømt til fengsel på henholdsvis fire år og fem år og ti måneder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.