I sommer ble det klart at flyselskapet Norwegian saksøkte 57 passasjerer. Bak stevningen lå en rekke krav om erstatning for kansellerte og forsinkede avganger, som alle fant sted før 8. desember 2020.

Tidligere i år konkluderte Bærum Forliksråd med at passasjerene hadde krav på full tilbakebetaling for de kansellerte og forsinkede flyvningene.

Men dette var ikke Norwegian, som gikk til søksmål mot passasjerene, enige i.

Flyselskapet mente nemlig at det var forpliktet av føringene som ble gitt gjennom rekonstruksjonen flyselskapet gjennomgikk i 2021. I oktober har saken vært oppe for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, og nå er konklusjonen klar:

«Norwegian har fått medhold fullt ut i begge kravene, og har dermed vunnet saken» heter det i dommen.

Økonomisk trøbbel

Det økonomiske trøbbelet for Norwegian hadde tårnet seg opp i god tid før koronapandemien inntraff, og allerede i november 2020 søkte flyselskapet om konkursbeskyttelse i Irland, og senere også i Norge.

Som en del av denne konkursbeskyttelsen fulgte en rekonstruksjonsplan som skulle sikre at det kriserammede flyselskapet fikk luft under vingene igjen. Under rekonstruksjonen hadde alle kreditorer kun krav på å få utbetalt fem prosent av sine krav. De 57 aktuelle passasjerene mente imidlertid at de hadde krav på full tilbakebetaling.

Forliksrådet sa seg enig med passasjerene og konkluderte med at Norwegian pliktet å betale full kompensasjon til passasjerene. Men det forliksrådet unnlot å vurdere, ifølge den ferske dommen, var hvilken betydning rekonstruksjonsplanen hadde for kravene.

Og det er dette som dannet grunnlag for saken mellom passasjerene og flyselskapet, som nylig var oppe for tingretten.

Ble enige

De saksøkte fremholdt blant annet at deres krav skulle vært dekket av en ansvarsforsikring de mente at Norwegian var pliktig å tegne etter luftfartsloven.

I tillegg pekte passasjerene, og deres advokat Johannes Kleppe, på at det forelå et «vesentlig mislighold av rekonstruksjonsplanen fra Norwegians side, som gjorde at flyselskapet hadde tapt den henstand som ble innrømmet i den stadfestede rekonstruksjonsplanen.»

Til slutt ble det anført at rekonstruksjonsplanen helt eller delvis måtte settes til side eller revideres etter formuesrettslige prinsipper og/eller avtaleloven paragraf 36.

Norwegian fremla på sin side at flyselskapet skulle frifinnes fra kravene til passasjerene, samt at flyselskapets saksomkostninger skulle bli dekket av saksøkte.

Bare kort tid før hovedforhandlingen skjedde det noe som skulle føre til enkel behandling for dommerne.

7. oktober mottok retten et prosesskriv fra de saksøkte hvor det ble nedlagt likegyldig påstand som i Norwegians sluttinnlegg. Enighet mellom partene er bindende for retten, og Norwegian fikk dermed umiddelbart medhold i spørsmålet om størrelsen på kravet for erstatningen til passasjerene.

Norwegians advokat Christopher Thue Jerving ønsker ikke å kommentere dommen. Passasjerenes advokat Kleppe har ikke besvart DNs henvendelse.

– Meget store konsekvenser

Men Norwegian hadde også fremsatt krav om at saksøkte skulle dekke selskapets sakskostnader på totalt 1,8 millioner kroner, og dette kravet har Ringerike, Asker og Bærum tingrett brukt en del tid på å drøfte i dommen.

Passasjerenes advokat Kleppe protesterte nemlig mot dette kravet, og pekte på at sakskostnadene ikke «sto i et rimelig forhold til sakens betydning».

Ifølge dommen har ikke retten funnet tungtveiende omstendigheter som tilsier at de saksøkte skal frifinnes kostnadsansvaret. Likevel trekker retten frem at det er slik at sakskostnadene skal regnes som «nødvendige» for at motparten skal kunne pålegges å dekke dem.

– Det er her tale om en sak som isolert sett ikke omhandler verdier av større betydning. Det vises til at saken ble registrert som en «småkravsak» da den innkom retten, ettersom den sammenlagte tvistesummen var under 250.000 kroner, og at heller ikke motkravene samlet sett var særlig høye.

Retten legger på den andre siden vekt på at saken kunne fått store konsekvenser for flyselskapet:

– Dersom de saksøkte hadde nådd frem med at rekonstruksjonsplanen helt eller delvis måtte settes til side, eller at Norwegian pliktet å betale erstatning til de saksøkte, ville dette kunne få meget store konsekvenser for selskapet.

Norwegian-sjef Geir Karlsen flytur fra Oslo til Bodø.
Norwegian-sjef Geir Karlsen flytur fra Oslo til Bodø. (Foto: Per Thrana)

Norwegian har argumentert for at gjelden til selskapet kunne økt med flere milliarder kroner og at selskapets økonomiske krise kunne ha gjenoppstått, dersom rekonstruksjonsplanen hadde blitt satt til side. Selskapet fryktet at titusenvis av kreditorer ville fått grunnlag for og motivasjon til å fremsette erstatningskrav mot selskapet ved en slik avgjørelse.

Retten er enig med Norwegian i at dette er et sannsynlig scenario.

– Sakskompleksets store økonomiske betydning for Norwegian – og selskapets behov for rettslig avklaring – tilsier at det er rimelig at det ble nedlagt et vesentlig arbeid i saken, heter det i dommen.

Må betale 1,1 mill. i sakskostnader

I tillegg peker retten på at det er deres oppfatning at saksøktes prosessopplegg i stor grad har påført saken betydelige omkostninger.

– Det vises herunder til at de saksøkte flere ganger endret både påstandsgrunnlag og påstander, at de fremsatte flere omfattende krav om bevistilgang og at Norwegian har måttet gjennomgå lister med flere tusen oppføringer for å avdekke om de saksøktes opplysning om manglende informasjon fra Norwegian eller rekonstruktøren underveis i rekonstruksjonsforhandlingene var korrekt.

I tillegg vises det til at Norwegian etterspurte referansenummer på bookingen til passasjerene, noe saksøkte først fremla to uker før berammet hovedforhandling.

Tingretten er imidlertid enige med passasjerene om at Norwegians kostnader til forberedelsene til hovedforhandlingen «overstiger det nødvendige og må reduseres».

– Retten har forståelse for at det ble nedlagt betydelig arbeid i saksforberedelsen som følge av de problemstillinger som ble reist under saken og de interesser som sto på spill for Norwegian. Selv om Norwegian av den grunn må innrømmes en rommelig margin, er det rettens oppfatning at saksforberedelsen ble lagt vesentlig for bredt opp ved at det ble nedlagt hele 468,25 arbeidstimer, dvs. over 62 arbeidsdager, i å skrive prosesskriv, fremskaffe dokumenter og forberede hovedforhandlingen, som skulle avvikles i løpet av fem dager, heter det i dommen fra tingretten.

I dommen er derfor erstatningen av Norwegians sakskostnader justert ned fra selskapets krav på 1,8 millioner til 1,1 millioner kroner. I tillegg kommer rettsgebyret, noe som fører til at den totale summen de passasjerene må ut med til Norwegian ender på 1 110 396 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.