Skatteklagenemndas vedtak mot Transocean oppheves i en fersk dom i Borgarting lagmannsrett.

Sentralt i saken står såkalt kildeskatt på utbytte for selskapene Transocean Offshore Ltd og Transocean Offshore Ventures Ltd.

De to selskapene hjemme­hørende på Cayman Islands nektet å betale en skatteregning på nærmere 412 millioner pluss renter. 

Transocean har vært et mange år langt marathon i norske rettssaler.

Saken har sitt utspring i et utbytte på 2,6 milliarder kroner som ble utbetalt fra norske Transhav as til det danske morselskapet Transocean Offshore Holding aps i 2001. Kort tid etter utbetalte det danske selskapet 2,4 millioner kroner i utbytte til de to caymanske selskapene.

Denne saken som nå har vært til behandling er en del av det kompleks som dannet grunnlag for straffesaken i den såkalte Transocean-saken, hvor Oslo tingrett frifant de tiltalte.

Den sivile saken var behandlet av Oslo tingrett, som kom til at skatteklagenemndas vedtak var gyldig for så vidt gjelder ileggelsen av kildeskatt, men ikke for tilleggsskatten. Staten anket spørsmålet om tilleggsskatt, men trakk senere anken, slik at lagmannsretten kun har realitetsbehandlet spørsmålet om kildeskatt.

Sakens kjerne var om det var grunnlag for gjennomskjæring eller skattemessig tilordning av utbytte betalt fra Transhav AS, som eide Transocean AS. Dette selskapet var i 2001 eid av et dansk holdingselskap, som igjen var eid av de to selskapene som var par i ankesaken. Disse to selskapene var hjemmehørende på Cayman Islands. 

På grunn av den nordiske skatteavtalen var det ikke skatt på utbytte fra Transhav AS til det danske selskapet. Danmark hadde, gitt visse forutsetninger, i en periode frem til juli 2001 ikke skatt på utbytte fra dansk selskap til utenlandske holdingselskaper.

Skatteklagenemnda la til grunn at det var grunnlag for skattemessig gjennomskjæring, slik at utbyttet fra Transhav AS skulle anses å gå direkte til selskapene på Caymand Islands, og dermed utløse kildeskatt til Norge, alternativt at utbyttet måtte skattemessig tilordnes disse som reelle rettighetshavere. Tingretten var enig i dette, men lagmannsretten kom til et annet resultat.

Lagmannsretten kom til at grunnvilkåret for gjennomskjæring – at skattyters hovedsakelige motivasjon var å unngå skatt – ikke var oppfylt. Lagmannsretten fant at det heller ikke var grunnlag for å fastslå at selskapene på Cayman Islands var reelle rettighetshavere til utbyttet fra Transhav AS. 

Lagmannsretten kom dermed til det samme resultat som Oslo tingrett i straffesaken, men motsatt av hva Oslo tingrett kom til i den sivile saken, som er den påankede sak.

Lagmannsretten var satt med to fagkyndige meddommere i tillegg til de tre fagdommerne. Lagmannsrettens avgjørelse er avsagt under dissens – fire mot en.

Staten må ut med saksomkostninger på 6,3 millioner kroner etter at saken er behandlet i to instanser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.