I februar 2016 avsa Oslo tingrett dom i skattesaken Fred. og Petter Olsen med familier og fire selskaper hadde anlagt mot Skattedirektoratet. Dommen slo fast at Olsen-familiene ikke trenger å betale formuesskatt for verdiene som ligger i trusten Ptermigan, som blant annet eier Timex-konsernet og flere utenlandske selskaper.

Skattedirektoratet anket denne dommen, og tirsdag falt dom i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Den ferske dommen slår fast at Statens anke forkastes og at tingrettens dom blir stående.

– Vi er fornøyd med at tingrettens dom opprettholdes og at vi vinner frem på dobbelt grunnlag. Lagmannsretten slår fast at det ikke er hjemmel i norsk rett for å kreve formuesbeskatning i dette tilfellet, og tilføyer at en slik beskatning ville være problematisk i forhold EØS-avtalen, sier partner Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm som har representert Fred. Olsen-familien i rettssaken.

Olsen-familiene anket også enkelte elementer ved tingrettens dom, men også denne anken forkastes.

Anses ikke som eiere

Oslo tingrett konkluderte i 2016 med at familiemedlemmene ikke kan regnes som eier av Ptarmigan-trusten med hensyn til formuesskatt. Retten viste til at det etter trustavtalen er forvalterne som eier den stiftelseslignende konstruksjonen. I denne vurderingen la tingretten blant annet vekt på at domstolen i Liechtenstein hadde nektet Petter Olsen å kreve granskning av trustens forvaltere fordi han ikke ble regnet som en part.

Lagmannsretten påpeker i sin dom at truster, blant annet i Liechtenstein, kan misbrukes for å unngå skatt.

– Det er imidlertid ingen holdepunkter for at Ptarmigan er en trust som er blitt misbrukt til å unngå skatt, skriver lagmannsretten i sitt domsgrunnlag.

Må betale inntektsskatt

I 2015 inngikk partene et forlik om beskatning av inntektene i stiftelsens selskaper. Det innebar at staten ikke lenger mener den har rett til Nokus-skatt, en særskatt som utløses for norske eiere av selskaper i lavskattland.

Tingretten slo i sin dom fra 2016 fast at det skal betales inntektsskatt på en utdeling fra trusten på 228 millioner kroner i 2005. Olsen-familien mente kravet for utdelingen bortfalt ved passivitet, men dette fikk de ikke medhold i. Lagmannsretten opprettholder også denne beslutningen, men gjør en liten justering i fradragsbeløpet knyttet til tidligere Nokus-beskatning.

– Jeg registrerer at lagmannsretten forkaster ankene fra begge parter og at tingrettens dom i all hovedsak opprettholdes. Jeg er nå i ferd med å gå nærmere gjennom domsgrunnlaget, sier advokat Ketil Bøe Moen i regjeringsadvokaten. (Vilkår)

Telemark vil ha vinter-OL
Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026. Planene om en ny norsk OL-søknad ble lansert på en pressekonferanse tirsdag.
01:01
Publisert: