Et viktig argument for advokatene som nå aksjonerer for høyere salærer for fri rettshjelp, er at dagens sats er så lav at det går ut over kvaliteten på advokatbistanden og dermed klienten/den private parten. Et underliggende premiss er at parter i en tvist for domstolene ikke kan klare seg uten advokat, og dette preger tiltaket som foreslås: økning av salærsats for fri rettshjelp.

Skjevt styrkeforhold mellom partene i en tvist for domstolene er ikke bare særlig problematisk i saker hvor det tilbys fri rettshjelp, men også i saker som faller utenfor ordningen og hvor det offentlige er part.