DN har fått tilgang til beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Den innebærer at Borgarting lagmannsretts dom fra november 2019 blir stående.

– Vi er glad for at vi nå har fått et punktum for denne saken. Det er en sak som våre journalister har levd med siden 2012. Det er klart at det har vært krevende for dem, sier TV 2s administrerende direktør Olav Sandnes til DN og fortsetter:

– Det at Høyesteretts ankeutvalg følger opp en så tydelige konklusjon fra lagmannsretten, er for oss nok en bekreftelse på at dette er en tydelig beslutning i domstolen. Vi ser på det som en anerkjennelse av at man fortsatt kan drive journalistikk på fagområder som er vanskelig tilgjengelige.

TV 2 ble bistått av advokatene Vidar Strømme og Sigurd Holter Torp. Opprinnelig var advokat Per Danielsen Eides prosessfullmektig. Advokat Carl Bore i Dalan advokatfirma har representert Eide i anken til Høyesterett. Han mener dommen fra lagmannsretten, som nå blir stående, er feil.

– En svært kompetent og profesjonell lege og forsker ble grovt uthengt av TV 2 som organtyv. Sannheten kunne ikke være lenger unna, men seerne reagerte likevel meget sterkt og sammenlignet ham med nazilegen Mengele, hvilket er tydelige bevis svart på hvitt på TV 2s forvrengning av fakta. Dette var også klare krenkelser av legens personvern etter Grunnloven og EMK, skriver Bore i en kommentar til DN.

Anker til EMD

Eides eneste mulighet for å få saken videre behandlet er å ta den inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det er derfor en enorm skuffelse og nokså uventet at Høyesteretts ankeutvalg likevel ikke ønsker å prøve legens anke til Høyesterett. Lagmannsrettsdommen, som idømte legen over 6 millioner i sakskostnader, strider mot menneskerettighetene» og Ankeutvalgets ankenekt får voldsomme personlige og økonomiske konsekvenser for vår klient og hans familie. Han kommer derfor til å gå videre med saken og møte Den norske stat i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Saken er ikke over, fortsetter Bore.

Saken har hittil kirurgen millioner . For ankebehandlingen i Høyesterett, krevde TV 2 270.275 kroner i saksomkostninger. Høyesteretts ankeutvalg har fastsatt denne summen til 150.000 kroner, som skal betales innen to uker.

Vant i tingretten

Saken har sitt utspring i en rekke innslag på TV 2 høsten 2012. Nevrokirurg Per Kristian Eide har ment at han skal ha erstatning for ærekrenkelser som følge av kanalens dekning av hans forskningsprosjekt. Han har også saksøkt flere andre medier for å ha videreformidlet påstandene i TV 2s journalistikk. De aller fleste av disse er i ettertid forlikt. Unntaket er NTB hvor saken er stilt i bero inntil saken mot TV 2 er rettskraftig avklart.

Eide vant frem mot TV 2 i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i 2015 og ble tilkjent 825.000 kroner i erstatning i tingretten i 2017.

Lagmannsretten konkluderte imidlertid med at TV 2s dekning lå i kjerneområdet for hva som er vernet av ytringsfriheten.

Retten kommer også til at TV 2 til del hadde solid forankring for det som ble fremholdt i de ulike tv-innslagene og nettartiklene.

Kritiserte TV 2

Selv om TV 2 ble frifunnet, mente lagmannsretten det var grunn til å bebreide TV 2 for flere av valgene de gjorde i innslagene de laget. Deler av kritikken rammer TV 2s dekning av hvordan vevsprøver tatt av pasientene ble tatt.

I dommen skriver retten at TV 2 med fordel kunne sørget for at det kom bedre frem at vevsprøvene ble tatt samtidig som det ble foretatt et annet operativt inngrep i hjernen. Lagmannsretten reagerer også på flere av de dramaturgiske grepene TV 2 brukte.

Retten kritiserer også TV 2 for å ha gått for langt, da kanalen trakk frem muligheten for at vevsprøvene tatt av den ene av pasientene, kunne ha sammenheng med hans senere død. Den kommersielle tv-kanalen får også kritikk for å ha ventet for lenge med å ta kontakt med Eide for å få hans redegjørelse for prosjektet og egen handlemåte.

«Ut fra en bred helhetlig vurdering er det lagmannsrettens syn at de sistnevnte kritiske bemerkninger ikke kan være avgjørende i rettsstridsvurderingen, når disse særlig veies opp mot sakens allmenne interesse og den forankring TV 2s fremstilling hadde i faktum», konkluderer retten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.