På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble landene enige om å holde den globale oppvarmingen på god avstand fra to grader, med mål om å stoppe oppvarmingen på 1,5 grader.

Etter Paris-avtalen konkluderte norske myndigheter med et mål om å minske utslipp av klimagasser med et bestemt tallmål: Innen 2030 skal utslippene være 40 prosent lavere enn de var i 1990.

Er det mulig å nå?

Ja, svarte Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Nei, sier norske forskere ved Nordlandsforskning nå i en ny artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Gap på 10 prosent

Spørsmålet som er blitt vurdert er altså ikke om Paris-klimamålene er realistiske ut fra hva ekspertutvalget og forskerne ser at norsk næringsliv gjør av omstilling, men ut fra næringslivets egne ambisjoner og løfter om hvor mye de skal omstille seg. Forskerne mener at selv om ambisjonene skulle nås fullt ut, gir de ikke nok bidrag innenlands til at Norge kan nå klimamålet om 40 prosent reduksjon innen 2030.

Gapet er på 10 prosent, ifølge forskerne: Totalt sett gir ambisjonene en reduksjon på 30 prosent av norske klimagassutslipp for perioden 1990 til 2030. "Vi finner med andre ord at veikartene ikke er tilstrekkelig ambisiøse for å nå målet om 40 % kutt i klimagassutslipp som Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen og den norske klimaloven", skriver førsteforfatter Bjørn Vidar Vangelsten og de andre forskerne ved Nordlandsforskning.

Forslag fra forskerne

Vurderingene er basert på hvor store ambisjoner om omstilling norsk næringsliv selv har. Både Regjeringens utvalg og forskerne har tatt utgangspunkt i norske bransjeorganisasjoners egne såkalte veikart for omstilling.

Bransjene som får sine klimamål målt og vurdert av forskerne er oljebransjen, reiselivsbransjen, jordbruk, transportbransjen, fiskeri og havbruk, og prosessindustri og mineralnæring. Flere av bransjeorganisasjonene har ikke tallfestet noen klimaambisjoner for sine bransjer overhodet.

Forskerne påpeker at bransjespesifikke veikart "i liten grad mobiliserer enkeltbedrifter til selv å ta ansvar og vise handlekraft", og foreslår aktivisering av bedrifter tvers av bransjer, i nettverk som kan skape tettere interaksjon mellom næringsliv, forskning og utvikling, og myndigheter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

#10tiltak: Derfor bør disse klimaforslagene inn i statsbudsjettet for neste år
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN forklarer.
01:54
Publisert: