Stortinget vedtok tirsdag 1. desember ny Lov om finansavtaler. Endringene vil styrke forbrukernes rettigheter på en rekke områder.

I proposisjonen skriver Justis- og beredskapsdepartementet at det er «særtrekk ved finansmarkedene som gjør det nødvendig å ta særlig hensyn til ikke-profesjonelle kunder. Finansforetakene har vesentlig mer kunnskap enn forbrukerne om tjenestene som tilbys, og det kan være vanskelig for forbrukerne å oppdage interessemotsetninger mellom tjenesteyter og kunde».

DN har belyst en slik problemstilling i en serie artikler om kostnader ved aktive og passive fond.