Regjeringen har besluttet omorganisering og flytting av forbrukerinstitusjoner. Hverken de berørte institusjonene eller de ansattes tillitsvalgte er tatt med på råd før beslutningen ble truffet. De har ikke engang vært informert om arbeidet med omorganisering og flytting.

Beslutningen berører blant annet Forbrukerklageutvalget, det tidligere Forbrukertvistutvalget, som treffer avgjørelser i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende og mellom forbrukere innbyrdes, for eksempel etter kjøp av bruktbil fra privatperson. Avgjørelsen har virkning som dom.

Trygve Bergsåker, professor, dr. juris., leder av Forbrukerklageutvalget.
Trygve Bergsåker, professor, dr. juris., leder av Forbrukerklageutvalget.

Behandlingen er rask og gratis. Den starter i Forbrukerrådet, som megler i saken. Dersom meglingen ikke lykkes, kan saken bringes inn for Forbrukerklageutvalget for bindende avgjørelse.

De fleste klagenemnder på forbrukerområdet avgir rådgivende uttalelser, som partene i tilfelle respekterer på frivillig basis. Forbrukerklageutvalgets vedtak er bindende, som en dom.

Vedtaket må ankes til tingretten dersom det skal bringes ut av verden.

Forbrukerklageutvalgets vedtak treffes av tre «dommere» i møte. Utvalget har et sekretariat som forbereder sakene for behandling og avgjørelse og som tar seg av alt det praktiske som skal til for å drive en «domstol light». En vellykket tvisteløsning på forbrukerområdet forutsetter at avgjørelsene treffes raskt og effektivt etter såkalt kontradiksjon, som betyr at begge parter må ha fått anledning til å uttale seg og til å kommentere hverandres innlegg i saken. Samtidig må avgjørelsene ha høy juridisk kvalitet.

Siden vedtakene har virkning som dom, er det mange formelle forhold som må ivaretas av hensyn til partenes rettssikkerhet.

Regjeringens beslutning innebærer at Forbrukerklageutvalgets sekretariat, eller de oppgavene som sekretariatet utfører, skal flyttes ut av Oslo. Det er ikke bestemt hvor oppgavene skal lokaliseres. De aktuelle stedene er Skien, Stavanger og Tromsø.

Det har tatt lang tid å bygge opp et effektivt sekretariat for Forbrukerklageutvalget. Sekretariatet fungerer i dag meget godt. Det gjelder alle arbeidsoppgavene, både faglige og administrative.

Sakene avgjøres godt innenfor de frister for utenrettslige tvisteløsning som følger av EU-rettslige regler som gjelder for oss. Slik har det ikke alltid vært. Tvisteløsning i forbrukersaker har til tider vært preget av store restanser og lang saksbehandlingstid. Mange forbrukere har sett seg tjent med en kostbar og risikabel sak for domstolene fremfor å avvente avgjørelse i Forbrukerklageutvalget eller annen klagenemnd.

Forbrukerklageutvalgets effektivitet og kvalitet skyldes at det i sekretariatet er bygget opp et sterkt fagmiljø og et godt miljø for effektiv praktisk håndtering av sakstilgangen. Det vil være svært uheldig om dette nå kastes over bord.

Flytting av sekretariatet eller dets oppgaver vil åpenbart gå ut over effektiviteten i lang tid. Resultatet må forventes å bli lang saksbehandlingstid før forbrukerne får en avgjørelse på sine klagesaker.

Det kan ikke forventes at flertallet av det faglige og administrative personalet vil bryte opp med sine familier og følge med ut av Oslo. Det må også forventes at effektiviteten vil bli skadelidende før flyttingen settes i verk, noe som etter Regjeringens opplysninger vil finne sted innen to år. I denne perioden må vi regne med at medarbeidere vil se seg om etter nytt arbeid og slutte i sekretariatet. Det vil gjelde både faglig og administrativt personale.

Det vil i denne perioden ikke være mulig å opprettholde kapasiteten og effektiviteten med nye medarbeidere til erstatning for dem som velger å slutte. Dette vil være ødeleggende for arbeidet i Forbrukerklageutvalget og for forbrukernes krav på rask løsning av sine tvister.

I tillegg kommer hensynet til de ansatte. De blir sannsynligvis stilt overfor valget mellom å slutte i sine stillinger eller å flytte hjemmefra, med eller uten sine familier. Det skulle være unødvendig å si at dette er dårlig personalbehandling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Verdens bedriftsledere er blitt mer pessimistiske
01:27
Publisert: