I Nasjonalbudsjettet for 2024 spår Finansdepartementet en vekst i konsumprisindeksen på 3,8 prosent. Dette er lavere enn både Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.