Beslutningen om utbygging av Hywind Tampen markerer det første steget mot havvindproduksjon i Norge. Mens dette prosjektet vil motta betydelig støtte fra blant annet Enova, beror en levedyktig havvindindustri imidlertid på at kommersielle långivere er villige til å finansiere utbygging.

En forutsetning for dette er et juridisk rammeverk som gir långivere tilstrekkelig sikkerhet.

Olje- og energidepartementet har etterspurt innspill til spørsmålet om åpning for pantsettelse av konsesjoner og innretninger for havvindproduksjon. Høringsfristen for dette gikk ut 1. november.

Er det så et behov for åpning for slike pantsettelser? Hva slags sikkerhet er tilgjengelig i dag?

Mange av sikkerhetsstillelsene som generelt gjøres i kommersielle finansieringer, er anvendbare også for havvind. Eksempler er pant i låntagerens bankkontoer, forsikringer og pengekrav, samt aksjene i prosjektselskapet. Långiver vil også kunne inngå direkteavtaler med prosjektets kontraktsparter.

Morselskapsgarantier kan videre gi verdifull sikkerhet. Som i landbasert vindkraft vil man imidlertid sannsynligvis også se investeringsfond på eiersiden, som ikke kan eller vil stille garantier.

Bankens viktigste sikkerhet er typisk pant i låntagers fysiske eiendeler. I havvindprosjekter vil det være vindturbinene og retten til å bruke dem i kraftproduksjon. Partene kan imidlertid ikke uten videre avtale pant i slike eiendeler: I norsk rett kreves nemlig lovhjemmel for å avtale gyldig sikkerhet i et gitt formuesgode.

Spørsmålet er derfor hvilken åpning loven i dag gir for pant i havvindturbiner og retten til å bruke dem.

I landbasert vindkraft får banker sikkerhet i turbinene ved eiendomspant over prosjektområdet, som også omfatter installasjoner på den pantsatte grunnen. «Eiendomsretten» til havet tilhører derimot staten og kan ikke pantsettes.

For flytende turbiner vil løsningen sannsynligvis være pantsettelse gjennom skipsregisteret. Ved siden av skip tillater nemlig sjøloven registrering av «andre flytende innretninger». Den tilhørende forskriften definerer dette som, med noen unntak, enhver permanent flytende innretning.

Banker vil dermed kunne ta det som i prinsippet blir skipspant over «norskflaggede» turbiner.

Registrering av «flytende innretninger» krever imidlertid samtykke fra Sjøfartsdirektoratet. Det er usikkert hvordan direktoratet i dag vil stille seg til en søknad om registrering av en vindturbin.

Sjøloven løser heller ikke spørsmålet om sikkerhet i hverken bunnfaste turbiner eller retten til å produsere havvind.

I petroleumssektoren skjer slik pantsettelse gjennom Petroleumsregisteret, hvor långivere kan registrere pant over utvinningstillatelser. Dette omfatter også eiendomsretten til faste installasjoner, som rigger.

Havvindproduksjon krever på samme måte konsesjon etter havenergiloven. Som nevnt er loven inntil videre taus om hvorvidt denne konsesjonen kan pantsettes. Hovedregelen i norsk rett er imidlertid at konsesjoner ikke kan pantsettes.

Långivere er altså tilsynelatende avskåret fra å få gyldig sikkerhet over havvindkonsesjoner og bunnfast produksjonsutstyr. For flytende turbiner eksisterer rammeverket for pantsettelse, men kravet om samtykke fra Sjøfartsdirektoratet gjør at reglene ikke er tilpasset kommersielle forhold.

Långiverens muligheter til sikre eksponeringen sin fremstår derfor betraktelig svakere enn ved finansiering av landbasert vindkraft eller tradisjonell offshorevirksomhet.

For å legge til rette for kommersielle långivere bør et system for pantsettelse av konsesjoner under havenergiloven og tilknyttet produksjonsutstyr – for eksempel etter mal av petroleumsloven – utredes nærmere. Parallelt trengs en klargjøring av reglene for registrering og pantsettelse av flytende turbiner, enten gjennom sjøloven eller på annen måte.

Norwea fremmet forslag om dette i forbindelse med høringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.