Fredag morgen fikk vi vite at Hydro selger valseverkene sine til det amerikanske oppkjøpsfondet KPS Capital Partners for cirka 14 milliarder kroner.

Torsdag lanserte den svenske forbrukslånsbanken Nordax et mulig oppkjøp av Bank Norwegian. Pris: nesten 18 milliarder norske kroner.

Men mer kan stå på spill. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, advarte nylig om at oppkjøp kan gi fremmede stater informasjon og innflytelse som ikke er i Norges interesse. Våre allierte utmeisler nye strategier for kritisk teknologi, som omfatter hele nasjonens innovative økosystem innen teknologi. Jens Stoltenberg uttalte i februar at han vil be Natos medlemsland om å gjennomføre årlige vurderinger av sårbarhet i kritisk infrastruktur, herunder vurderinger rundt utenlandsk eierskap.

PST, advarte nylig om at oppkjøp kan gi fremmede stater informasjon og innflytelse som ikke er i Norges interesse

Norsk økonomisk politikk er dårlig rustet for det nye trusselbildet. Særlig uheldig er det at norske private eiere av små og mellomstore produksjonsbedrifter, samt oppstartsselskaper, beskattes urimelig hardt sammenlignet med andre land.

For å redusere trusselen kan Norge fjerne formuesskatt på eierskap av bedrifter.

Elisabeth Holvik
Elisabeth Holvik (Foto: Øyvind Elvsborg)

Formuesskattesatsen er redusert de senere år, men grunnlaget for verdifastsettelsen av formuen har økt betydelig, særlig for næringseiendom. Dette rammer særlig de næringsdrivende i distriktene, med store fabrikkbygninger og kapital bundet i maskiner og lager.

En privat eier av en produksjonsbedrift vil som regel ha det meste av sine verdier i bedriften, og eneste mulighet over tid til å dekke formuesskatten er å hente utbytte fra bedriften. Utbytte må dekke formuesskatten, pluss utbytteskatten. Over tid vil dette svekke norskeide bedrifters soliditet og vekstevne. Svakere soliditet gjør at det på sikt vil bli mer fristende å selge bedriften, og heller investere kapitalen i noe som gir tryggere avkastning.

Et eksempel:

  • En produksjonsbedrift er eid 50/50 av en norsk familie og en utenlandsk eier. For å dekke den norske familiens formuesskatt, må bedriften betale en million i utbytte hvert år.
  • Halvparten av det utbetalte utbyttet går til å dekke den norske familiens formuesskatt og utbytteskatt. Halvparten, minus utbytteskatt, går til den utenlandske eieren. Siden denne eier ikke må betale formuesskatt på eierskapet, kan utbytte settes på en konto.
  • For hvert år som går bygges det opp en «krigskasse» som kan brukes til å kjøpe seg videre opp i bedriften, dersom bedriften på et senere tidspunkt ikke kan betale utbytte, og den norske eieren får problem med å betjene formuesskatten.
  • Den årlige millionen i utbytte kunne alternativt bli brukt til å videreutvikle bedriften så den ble mer konkurransedyktig og solid, og bedre rustet til å tåle en svak periode eller nedstenging.

Den norske eieren i eksempelet må vurdere om det lønner seg å fortsette å eie en industribedrift, eller om det er andre investeringer som gir tryggere avkastning.

Formuesskatten er spesiell siden den kommer hvert år, beregnet på verdien av bedriften året før, uavhengig av om bedriften går godt eller dårlig. En privat eier av en bedrift må derfor planlegge for at denne skatteregningen kommer, og vil typisk ta ut ekstra høye utbytter i gode tider for å ha likvide midler i bakhånd. Dette er en likviditetseffekt av å ha en skatt som ikke svinger i takt med bedriftens resultat.

Formuesskatt på bedriftseierskap forsterker konjunkturene og gjør eiere av bedrifter som binder mye kapital risikoaverse. Alternativet til å eie en produksjonsbedrift, er eiendom i storbyene, som gir stabil avkastning.

USA offentliggjorde i oktober en ny strategi for å sikre kritisk og fremvoksende teknologi, «National Strategy of Critical and Emerging Technologies», for å fremme nasjonal innovasjonskraft, og forsvare teknologiforspranget. Storbritannia og EU utvikler egne strategier.

Tsjekkia bruker krigsspill sammen med private bedrifter for å trene og forberede kritisk industri og infrastruktur mot cyberangrep og oppkjøp fra ikke-allierte land.

Industripolitikk handler ikke lenger bare om arbeidsplasser, men også om geopolitikk, forsvar og sikkerhet.

Eierskap betyr noe, og de fleste andre land har avviklet formuesskatt på eierskap av bedrifter. Frankrike fjernet formuesskatten i 2018, våre naboland har gjort det samme. For å styrke Norges sikkerhet, samt verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, bør Norge fjerne en skatt som over tid svekker soliditeten i norskeide bedrifter, og som gir norske private eiere av bedrifter incentiv til å selge til utlendinger, for så å putte pengene i eiendom.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.