Det pågår en teknologisk revolusjon i verden. Den førerløse traileren OTTO kjørte sin første leveranse i 2016 og blir i år satt i kommersiell drift i USA. Det er 3,5 millioner trailersjåfører i USA. Det er ikke sikkert noen av dem har jobb om få år. Det er heller ikke sikkert at mine jusstudier er særlig tryggere.

Historisk har den teknologiske utviklingen skapt flere jobber enn den har tatt. Nå står vi overfor et teknologisk skifte der ikke bare manuelle yrker forsvinner. De første advokatkontorene har alt ansatt dataprogrammer og Bodø kommune satte i fjor i gang med et prosjekt der byggesaker skal behandles automatisk av dataprogram. Og i år innvilget et dataprogram hos UDI for første gang opphold til en familie.

Når arbeidsplasser fjernes skapes det er stort skille mellom dem som har jobb og dem som går ledig. Og det blir et enda større skille mellom dem som eier arbeidsplassen og dem som står utenfor. I en tid der arbeidsplasser forsvinner må vi spørre hvordan vi som samfunn skal fordele arbeidet og hvem som skal høste gevinsten av den nye teknologien.

I 1919 ble åttetimers arbeidsdag innført i Norge etter langvarig kamp fra norsk arbeiderbevegelse. Nå nærmere hundre år senere vil igjen en reduksjon av normalarbeidsdagen være løsningen på vår tids store utfordringer. Løsningen er innføring av sekstimers normal arbeidsdag med lønnskompensasjon, altså kortere arbeidsdager, uten at det går utover inntekten.

Erling Holmøy, seniorforsker i SSB, mener det er mulig å finansiere velferdsstaten, øke levestandard og arbeide kortere. Med innføring av sekstimers arbeidsdag vil vi doble dagens levestandard innen 2050 ifølge SSB. Produktivitetsveksten i samfunnet er høy og det vil gagne befolkningen og ikke minst miljøet om vi kan ta den ut i økt fritid.

Slike politiske valg står i skarp kontrast til kapitalismens behov for maksimering av profitt. En av de store fordelene med sekstimersdagen er at den vil gjøre at vi kan dele på det arbeidet det blir stadig mindre av i fremtiden.

Klimaet tåler ikke den grenseløse veksten i privatforbruk som dagens økonomiske system legger opp til. Vi nordmenn ligger helt i verdenstoppen når det gjelder personlig forbruk per innbygger og dette forbruket øker. Det medfører en økt belastning på miljøet.

Klimaet tåler ikke den grenseløse veksten i privatforbruk som dagens økonomiske system legger opp til

I dag er arbeidslivet krevende for mange grupper. Når åtte av ti helsefagarbeidere begynner pensjonslivet som ufør og forventet pensjonsalder for sykepleiere er 59 år, må vi ta problemet ved roten. Arbeidsdagen er for lang og krevende og må endres. Det er viktig for å sikre at flere klarer å stå i jobben, men det er også spesielt viktig når vi vet at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i samfunnet.

Arbeidsdagen er for lang og krevende og må endres

Dette har også en likestillingsdimensjon. Sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon vil bidra til å løse deltidsproblematikken og minske lønnsgapet mellom menn og kvinner.

I dag står nesten 500.000 mennesker utenfor arbeidslivet. Med mer tilrettelegging som kortere arbeidstid ville mange av disse bidratt i stedet for å være på trygd. Den vil være bedre for dem som står i arbeid. Forsøk med sekstimersdagen viser økt trivsel blant de ansatte og at sykefraværet går ned.

Kortere arbeidsdag er et politisk valg. Vi kan velge å leve i et samfunn der vi kollektivt ønsker mer fritid og med det mer frihet. Noe som vil være bra for likestillingen, klima, familieliv og inkludering i arbeidslivet. Men det er ikke gratis og det vil måtte kreve økte skatter og en økonomisk omfordeling i samfunnet. Det vil igjen føre til et samfunn med mindre økonomiske forskjeller. Mindre forskjeller bygger tillit og professor Aleksander Cappelen ved Norges Handelshøyskole har pekt på at tilliten mellom folk er en viktigere ressurs for norsk økonomi enn oljen.

Med automatiseringen i samfunnet har vi nå muligheten for å jobbe litt mindre og leve litt mer. Den nye teknologien kan gi fantastiske muligheter og gjør seks timers dagen til en realistisk mulighet. Men det krever politisk vilje. Seks timers arbeidsdag er et radikalt krav fagbevegelsen har satt på dagsordenen. Og jeg håper at SV sammen med fagbevegelsen løfter denne saken enda høyere. Tiden er moden.(Vilkår)

Med automatiseringen i samfunnet har vi nå muligheten for å jobbe litt mindre og leve litt mer

– Nå pågår det en teknologisk revolusjon i verden
Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, med oppfordringer til Audun Lysbakken.
00:50
Publisert: